Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Investeringen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Routine investeringen afvalstoffendienst

1.275

1.275

1.275

1.275

Inzamelmiddelen

300

300

300

300

Diverse reparaties en aanpassingen

329

329

329

329

Vervanging riolering algemeen

1.766

1.766

1.766

1.766

Renovatie en vervanging gemalen, persleidingen en drukriolering: installaties

346

-

-

-

Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting

1.662

1.662

1.662

1.662

Renovatie en vervanging gemalen, persleidingen en drukriolering: bouwkundig

51

-

-

-

Vervanging installatie IBA's (individuele behandeling afvalwater)

-

475

-

-

Investeringskrediet onderzoek verduurzaming en innovatie afvalwaterketen

104

-

-

-

Vervanging ondergrondse containers

500

500

500

500

Duurzaamheid (incl. mobiliteit)

1.010

1.010

1.010

1.010

Grondwatermeetnet, vervanging meetinstrumenten

-

-

91

-

Vervanging stroomputten markten wijken en dorpen

100

-

-

-

Totaal

7.443

7.317

6.933

6.842