Begroting 2020

Financiële positie

Structuurfonds

Structuurfonds

Het structuurfonds is een middellange termijn investeringsplan waarin op wat langere termijn naar de stad wordt gekeken en waarin voorstellen dus niet vanaf het allereerste begin financieel gedekt hoeven te zijn. In het structuurfonds worden alleen projecten opgenomen die van bovenstedelijk strategisch belang zijn en waarvan de investering ten minste € 5 miljoen bedraagt.

Investeringen in het structuurfonds doorlopen drie fasen, te weten: de verkenningsfase, de planstudiefase en de uitvoeringsfase. Wanneer de raad of het college de ambitie heeft om een plan op te nemen in het structuurfonds, dan komt het in de verkenningsfase terecht. Voorstellen hiertoe worden gedaan bij de voorjaarsnota. Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel definitief besloten om het plan al dan niet op te nemen in de verkenningsfase. Daarna wordt u, bij het overgaan naar de planstudiefase, via een raadsbesluit om toestemming gevraagd om het plan verder uit te werken. Op dit moment kan ook een voorbereidingskrediet worden aangevraagd waarmee de wat, waar, wanneer en hoe vragen verder worden ingevuld. Aan het eind van de planstudiefase wordt een nieuw raadsbesluit voorgelegd. Indien de middelen beschikbaar zijn en er geen grote afwijkingen zijn, wordt meteen een definitief kredietvoorstel voorgelegd. Mocht er wel sprake zijn van afwijkingen ten opzichte van de eerdere gegevens of er zijn geen middelen beschikbaar, dan wordt ook een raadsvoorstel voorgelegd met de vraag of het plan nog prioriteit moet hebben, of dat er nog naar aanvullende middelen gezocht moet worden. In de uitvoeringsfase wordt het plan ten slotte gerealiseerd.

In de Voorjaarsnota 2020 hebben wij alle posten uit het structuurfonds nog eens tegen het licht gehouden. Uw raad heeft besloten een 5-tal projecten te laten vervallen. Het betreft Avenue A2, Zwembad-West, Koersnota: parallelweg naar A59, Koersnota: Overige Projecten en het St. Jans museum. Bij de behandeling van het raadsvoorstel Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en –agenda heeft u middels een amendement besloten om een onderdeel van de Koersnota als zelfstandig project te handhaven als toekomstige maatregel. Het betreft de Doortrekking van de Vogelstraat. Tenslotte leggen wij u gelijktijdig met deze begroting een drietal raadsvoorstellen voor om projecten op te nemen in het structuurfonds. Het betreft Knooppunt Station, Uitvoering herinrichting Binnenstadsring en Verkabeling hoogspanningslijnen.

Op dit moment zijn de middelen binnen het Structuurfonds ontoereikend om alle projecten van dekking te voorzien. Ongedekt is een bedrag van € 78 miljoen. Op termijn komt wel dekking beschikbaar uit het grondbedrijf en deelnemingen. Het is echter nog onzeker op welk moment deze middelen beschikbaar zullen komen. Zeker bij het grondbedrijf zal een afdracht gespreid over vele jaren plaatsvinden. Het potentieel beschikbare bedrag van € 42 miljoen is daarmee niet direct beschikbaar. Ook is de hoogte van deze afdrachten een raming en geen zekerheid.
De timing van inzet voor projecten is doorslaggevend. Op het moment van voteren van uitvoeringskredieten ten laste van het Structuurfonds dienen de afdrachten/dotaties gerealiseerd te zijn, zodat met zekerheid dekking aanwezig is.
Los van de timing van afdrachten/dotaties en realisatie van projecten is het op basis van de huidige ramingen niet mogelijk alle projecten financieel te voorzien van dekking. Daarvoor zijn extra afdrachten/dotaties aan het Structuurfonds noodzakelijk. Een verhoging van de investeringsruimte met € 10 miljoen  vraagt een structurele verhoging van de jaarlijkse afdracht met € 0,3 miljoen. Om het totale geraamde tekort af te dekken is derhalve een bedrag van ongeveer € 1 miljoen structureel noodzakelijk. Het is niet nodig dit in 2020 te realiseren, maar op termijn zullen we hier wel rekening mee moeten houden.

Onderstaande tabel bevat de projecten die nog niet in de Uitvoeringsfase zijn. Op basis van de inzichten van dit moment hebben we een inventarisatie gemaakt voor alle projecten waarvoor nog geen definitief uitvoeringskrediet is aangevraagd. We hebben inzichtelijk gemaakt wanneer, naar de huidige inzichten, de financiële middelen voor de betreffende projecten beschikbaar moeten zijn. Vooruitlopend op het aanvragen van uitvoeringskredieten zullen overigens bij de meeste van deze projecten nog één of meerdere voorbereidingskredieten worden aangevraagd. Bij onderstaand overzicht hoort nadrukkelijk de kanttekening dat een veelheid aan factoren uiteindelijk zal bepalen wanneer de benodigde gelden daadwerkelijk bij de raad kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zal de gemeente bij enkele projecten al in een eerdere fase cofinanciering moeten toezeggen, om financiële bijdragen van medefinanciers los te krijgen.

Gedekte projecten:

Project

Bedrag (€ 1 mln)

Jaar aanvraag uitvoeringsfase

Brabanthallen 2e fase

3,7

NVT

Renovatie bibliotheek (Babel)

4,3

2021

Stadsarchief

6,0

2020 (fase1)
2023 (fase 2)

GZG

10,0

2021-2024 (fasegewijs)

Ongedekte projecten:

Project

Bedrag (€ 1 mln)

Jaar aanvraag uitvoeringsfase

Verkabeling hoogspanningslijnen

7,3

2020

Uitvoering herinrichting Binnenstadsring

14,3

2020-2023 (fasegewijs)

Extra claim huisvesting Babel

6,0

2021

Oostelijke omleiding Rosmalen

10,0

2023

Oost-westverbinding

7,8

2023

Knooppunt Station

12,0

2023

Doortrekken Vogelstraat

11,0

Na 2025

Transferium stad

10,0

Na 2025

Het statusoverzicht van het structuurfonds kunt u hier vinden.