Begroting 2020

Financiële positie

Investeringen bestaand beleid

Investeringen bestaand beleid

Het overzicht  investeringsplan bestaand beleid is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. In onderstaande tabel is aangegeven hoe het investeringsvolume voor de periode 2020-2023 is opgebouwd (bedragen x € 1.000).

2020

2021

2022

2023

Totaal

Onrendabele investeringen

13.928

12.396

12.219

12.359

50.902

Rendabele investeringen

14.662

11.530

11.097

8.741

46.030

Investeringen t.l.v. reserves en voorzieningen

5.892

4.144

2.986

1.350

14.372

Investeringen die gedekt worden uit bijdragen van derden

3.627

1.306

1.456

1.531

7.920

Investeringen die gedekt worden uit grondverkopen/grondbedrijf

28.200

28.700

27.800

27.800

112.500

Totaal

66.309

58.076

55.558

51.781

231.724

De in het plan opgenomen investeringen worden alleen uitgevoerd als er behalve kredietruimte ook beleidsmatig overeenstemming is met de gemeenteraad. In veel gevallen is een vastgestelde beleidsnota daarvoor de basis. Als van het investeringsplan om wat voor reden dan ook wordt afgeweken, wordt hierover bij de jaarrekening aan de gemeenteraad of de betrokken raadscommissie(s) verantwoording afgelegd.