Begroting 2020

Financiële positie

Meerjarig beeld 2021 - 2023

Meerjarig beeld 2021 - 2023

De uitkomst van de meerjarenraming geeft het volgende beeld (cumulatieve bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

Uitkomst bestaand beleid

-

-

-

De structurele uitkomst bestaand beleid wordt € 0,2 miljoen lager dan de uitkomst bestaand beleid 2020. De belangrijkste ontwikkelingen in de periode 2021 tot en met 2023 zijn als volgt (bedragen x € 1 miljoen):

Lagere uitgaven/hogere inkomsten

Aanvulling tekort parkeerreserve

2,3

Sociale werkvoorziening

1,1

Opbrengst OZB

0,7

Hogere integratieuitkering Sociaal Domein

0,6

Onderwijsinnovatiefonds

0,3

5,0 V

Hogere uitgaven/lagere inkomsten

Opschalingskorting

2,8

Algemene bijstand

1,5

Herhuisvesting Weener XL

1,5

Impact CAO uitkomst

1,3

Areaaluitbreiding

1,3

Lager dividend Enexis

0,5

Aanpassen afschrijvingsmethodiek

0,4

Kapitaallasten

0,2

9,5 N

Meerjarige taakstelling Begroting 2020

4,3 V

Totaal

0,2 N

Structureel evenwicht

Wanneer het meerjarensaldo wordt geschoond voor incidentele baten en lasten ontstaat het volgende beeld (bedragen x € 1.000):

2020

2021

2022

2023

Uitkomst bestaand beleid

2.265 V

2.015 V

2.031 V

2.204 V

Uitkomst nieuw beleid Exploitatie

1.532 N

1.392 N

842 N

916 N

Uitkomst nieuw beleid Investeringen (kapitaallasten)

569 N

623 N

1.189 N

1.288 N

164 V

-

-

-

Saldo incidentele baten en lasten

2.114 N

2.464 N

81 V

-

Uitkomst begroting excl. saldo incidentele baten en lasten

2.278 V

2.464 V

81 N

-

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de begroting structureel en reëel in evenwicht. Voor een overzicht van de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar de gelijknamige bijlage.