Begroting 2020

Beleggingen en overige baten en lasten

Financiën

Financiën

Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto inkomsten van de gemeentelijke beleggingen, de saldi kostenplaatsen en de nog niet verdeelde budgetten. Daarnaast vallen het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en de kosten van de overhead onder dit programma. De eventuele te betalen vennootschapsbelasting wordt verrekend met de reserve grondbedrijf en/of de bedrijfsrisicoreserve afvalstoffendienst. De post onvoorzien is geraamd op € 225.000.
Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, moet met ingang van de begroting 2017 een overzicht van de kosten van overhead in de begroting worden opgenomen.

Overhead (bedragen x € 1)

2019

2020

   - ICT

12.442.910

12.100.870

   - Financiële administratie/inkoop

1.804.590

1.976.060

   - Informatiemanagement

1.260.290

1.383.680

   - Directe huisvestingskosten

3.637.060

3.701.200

   - Indirecte huisvestingskosten

753.890

752.230

   - Communicatie

1.847.820

1.936.590

   - Bestuursondersteuning

1.866.780

1.977.220

   - Personeel- en facilitaire zaken

3.155.990

3.192.320

 Centrale overhead

26.769.330

27.020.170

 Sector overhead

10.631.728

10.600.270

 Afdelingsoverhead

3.811.490

4.677.070

 Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte)

864.930

1.027.320

 Totaal Overhead bruto

42.077.478

43.324.830

 Overhead Grondbedrijf

-1.304.110

-2.069.420

 Overhead Investering

-1.846.380

-2.019.400

 Inkomsten

-1.668.370

-1.703.340

 Storting in / onttrekking aan reserve

-1.096.060

-416.720

 Totaal Overhead Netto

36.163.558

37.115.950

De toename van de overheadkosten is het gevolg van de aanpassing van het prijsniveau.

Wat kost het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):