Begroting 2020

Financiële positie

Overzicht personeelskosten

Overzicht personeelskosten

Het overzicht personeelskosten is als bijlage bij deze begroting opgenomen. Er wordt voor de personeelskosten geen afzonderlijke rapportage richting uw raad gemaakt. Het overzicht maakt zichtbaar dat de ambtelijke formatie met 62,8 fte is toegenomen.
Deze uitbreiding van de formatie is grotendeels gekoppeld aan het formaliseren van de functies binnen het sociaal domein en het omzetten van flexibele budgetten.
Per saldo is sprake van een daling van de flexbudgetten in de begroting 2020.