Begroting 2020

Bestuurlijke hoofdlijnen

Begrotingsproces

Begrotingsproces

Spoorboekje Begroting 2020

1. Inleiding

Het presidium stelt jaarlijks een tijdschema op voor de behandeling van de begroting, het zogenaamde spoorboekje. Voor u ligt het spoorboekje voor de begroting 2020 waarin u kunt nalezen hoe dit jaar de behandelprocedure van de begroting is. Zoals gebruikelijk staan naast de begroting 2020 de volgende met de begroting samenhangende voorstellen op de agenda:

 • De verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting;
 • De belastingvoorstellen.

2. Het tijdschema

Het tijdschema voor de behandeling van de begroting ziet er als volgt uit:

Datum

Tijdstip

Activiteit

27 september

Digitale begroting 2020 beschikbaar voor de raad

13 oktober

Sluitingsdatum indienen schriftelijke technische vragen begroting

21 oktober

19.00 uur

Informatiebijeenkomst begroting 2020 (tijdens Informeren & Ontmoeten)

21 oktober

20.30 uur

Inspreken begroting (tijdens Informeren & Ontmoeten)

22 oktober

Beantwoording schriftelijke technische vragen

28 oktober

19.30 uur

Begrotingsbehandeling in Commissie Bestuur

29 oktober

19.30 uur

Begrotingsbehandeling in Commissie Omgeving

30 oktober

19.30 uur

Begrotingsbehandeling in Commissie Sociaal

31 oktober

19.30 uur

Begrotingsbehandeling in Commissie Bedrijvigheid

11 november

20.00 uur

Uiterste tijdstip indienen moties en amendementen

12 november

14.00 uur
19.30 uur

Afsluitende begrotingsbehandeling
Afsluiting met begrotingsdiner

3. Toelichting tijdschema

Aanbieding van de begroting 2020
Op 27 september krijgt u de beschikking over de digitale begroting (website). Er worden geen begrotingsboeken gemaakt, wel zal een PDF-bestand van de begroting worden gemaakt.

Behandeling technische vragen
Om de behandeling van technische vragen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Technische vragen worden per fractie verzameld en tegelijk ingediend;
 • Technische vragen worden via e-mail ingediend bij de Afdeling M&D/F;
 • Contactgegevens: Hendrik-Jan Schep; h.schep@s-hertogenbosch.nl, 073-6159809;
 • Het indienen van technische vragen over de begroting kan vanaf het moment van aanbieden tot de sluitingsdatum 13 oktober;
 • De schriftelijke beantwoording van de technische vragen vindt uiterlijk 22 oktober plaats, zodat de antwoorden nog kunnen worden meegenomen bij de commissiebehandeling en fractiebesprekingen;
 • Vragen kunnen natuurlijk ook later nog worden gesteld, maar dan is er geen garantie meer dat het antwoord tijdig beschikbaar is.

Informatiebijeenkomst en inspreekbijeenkomst begroting 2020
De informatiebijeenkomst en de inspreekbijeenkomst over de begroting vinden plaats tijdens de Informeren & Ontmoeten bijeenkomst van 21 oktober.

Commissiebehandeling
De commissievergaderingen vinden plaats op de volgende data:
28 oktober 2019, 19.30 uur Bestuur
29 oktober 2019, 19.30 uur Omgeving
30 oktober 2019, 19.30 uur Sociaal
31 oktober 2019, 19.30 uur Bedrijvigheid

De commissiebehandeling wordt gestart met de commissie Bestuur, zodat in deze commissie de grote lijnen uiteengezet kunnen worden waarin in andere commissies gedetailleerd op door kan worden gegaan. Als gevolg hiervan vindt de commissie Bedrijvigheid op donderdag plaats. De commissievergaderingen staan uitsluitend in het teken van de begrotingsbehandeling en de bijbehorende voorstellen. Dat betekent dus dat er in principe geen andere raadsvoorstellen worden besproken. Gelet op de samenhang tussen de begroting en de andere stukken worden deze in de vergadering als één onderwerp behandeld.

Het verloop van de vergadering is net als bij een reguliere commissiebehandeling. Na een debat in 2 termijnen geven fracties aan welke punten zij willen bespreken in de raad. Eventuele moties en amendementen worden waar mogelijk aangekondigd. In afwijking van de normale regeling is de spreektijd per fractie acht minuten in de eerste termijn en vier minuten in de tweede termijn en zijn per fractie meerdere sprekers toegestaan. Voor het college geldt een totale spreektijd van 25 minuten, onderling te verdelen tussen de portefeuillehouders.

Moties en amendementen
Bij de behandeling van de begroting in de raad worden in verhouding veel moties en amendementen ingediend Om de besluitvorming over de begroting en de moties en amendementen goed te laten verlopen, is het gebruikelijk om de voorgenomen moties en amendementen tevoren binnen de raad te verspreiden. Zo kunnen de fracties en het college zich goed voorbereiden en zijn fracties in de gelegenheid om moties en amendementen op elkaar af te stemmen.

Om andere fracties en het college de gelegenheid te geven zich voor te bereiden, is het verzoek om moties en amendementen vóór uiterlijk  11 november 20.00 uur aan te leveren via het mailadres raadsondersteuning@s-hertogenbosch.nl. Moties en amendementen worden via iBabs aan de raad beschikbaar gesteld. Dit systeem wordt tot en met de raadsvergadering steeds actueel gehouden met de laatst binnengekomen moties en amendementen.

Voor advies over het gebruik van moties en amendementen en voor ondersteuning bij het formuleren ervan, kunt u zich wenden tot de medewerkers van de griffie.

Afsluitende begrotingsbehandeling
Op 12 november is de afsluitende begrotingsbehandeling. De vergadering start om 14.00 uur. Deze vergadering is volledig gewijd aan de behandeling van de begroting 2020 en bijbehorende stukken. Gelet op de samenhang tussen de begroting en de andere stukken worden deze in de vergadering als één onderwerp behandeld. Voor de besluitvorming wordt vanzelfsprekend wel een splitsing tussen de onderwerpen aangebracht.

De vergadering kent de volgende indeling:

 • Eerste termijn voor de fracties. Deze hebben niet het karakter van een algemene beschouwing (die heeft bij de voorjaarsnota plaatsgevonden). De nadruk ligt op de toelichting op eigen moties en amendementen en de bespreking van moties en amendementen van andere fracties. De ervaring leert dat de meeste fracties hun bijdrage beginnen met enige algemene noties om richting te geven aan hun standpunten over moties en amendementen, hiervoor is ook ruimte binnen de vergadering. Iedere fractie krijgt 8 minuten spreektijd, interrupties zijn toegestaan (deze gaan niet van de spreektijd af). De spreekvolgorde is op basis van de grootte van de fractie, afwisselend tussen oppositie en coalitie.
 • Korte pauze voor o.a. onderling overleg.
 • Eerste termijn voor het college: reactie college op de inbreng van de raad en de ingediende moties en amendementen. De portefeuillehouder Financiën start met een reactie op de financiële beschouwingen van de raad. In de collegetermijn wordt helder, welke zaken voor het college aanvaardbaar zijn en welke zaken niet. Met het oog op het verhelderen van het collegestandpunt, laat de raadsvoorzitter interrupties van de kant van de raad toe. Voor het college geldt een totale spreektijd van 45 minuten, onderling te verdelen tussen de portefeuillehouders.
 • Korte pauze voor o.a. onderling overleg.
 • Tweede en laatste termijn exclusief voor de raadsfracties, spreektijd 4 minuten per fractie. De laatste mogelijkheid om moties en amendementen in te dienen. In de afgelopen jaren is het gebruik gegroeid dat in de eerste termijn de hoofdmoot van de discussie plaatsvindt en dat de tweede termijn gebruikt wordt voor enkele concluderende opmerkingen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de laatste mogelijkheid om moties en amendementen in te dienen, krijgt het college nog de gelegenheid om hierop te reageren.
 • Nadat de fracties hun tweede termijn hebben gebruikt, wordt overgegaan tot de besluitvorming. Hierbij wordt de volgende volgorde aangehouden:
  • Amendementen en moties voor alle voorstellen
  • Voorstel begroting 2020
  • Voorstel over de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting;
  • De belastingvoorstellen

Met inachtneming van het bovenstaande ziet het vergaderschema er als volgt uit:
14.00 – 16.45 uur eerste termijn raad
16.45 – 17.00 uur pauze met snack
17.00 – 18.20 uur eerste termijn college
18.20 – 18.30 uur pauze
18.30 – 19.30 uur tweede termijn raad en besluitvorming
19.30 uur begrotingsdiner

ga terug