Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Informatisering en automatisering

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en vormen de drijvende kracht achter de informatiesamenleving. Dit biedt kansen en uitdagingen voor inwoners, bedrijven en partners in onze stad. Kansen voor innovatieve oplossingen op het terrein diverse maatschappelijke opgaven: zoals de circulaire economie, duurzaamheid en de participatiesamenleving. Randvoorwaardelijk hierbij is een goede, toekomstbestendige inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening met een gezonde balans tussen stabiliteit-continuïteit enerzijds. En flexibiliteit-innovatie anderzijds. Hoogwaardige informatiebeveiliging en privacy-borging zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten waarop we, vanuit onze verantwoordelijkheid, geen concessies doen.

Samen Organiseren: met gemeenten gezamenlijk bedenken, creëren en gebruiken

Samenwerking zien we als een belangrijke richting om adequaat in te spelen op de kansen en uitdagingen van de steeds verdergaande digitalisering van onze samenleving en organisatie. Samenwerking is ook van belang voor complexe en ingrijpende verandertrajecten, zoals de invoering van de Omgevingswet. Samenwerking biedt voordelen op het vlak van gezamenlijke ontwikkeling (‘eenmalig ontwikkelen en meervoudig gebruiken’), inkoop en beheer van de benodigde voorzieningen en vanwege de concurrentie om schaarse ICT-expertise. Samenwerking gaat echter niet vanzelf. Het betekent inzetten op standaarden, vertrouwen in elkaar en zelf ook bijdragen door expertise, data en ontwikkelde toepassingen beschikbaar te stellen.

In 2020 leveren we een bijdrage aan het Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2025 onder regie van VNG Realisatie. De mate van bijdrage is divers en varieert van volgen van specifieke thema’s tot het in de voorhoede meewerken aan landelijke projecten en programma’s zoals Common Ground en GBI (Gemeenschappelijke Basisprocessen Inkomen). We nemen niet alles wat landelijk bedacht is blind over. We blijven kritisch op de kwaliteit en impact en maken een weloverwogen keuze.

Balans tussen stabiliteit en innovatie

Vanuit innovatie dragen we als afdeling ICT bij aan diverse actuele thema’s als Datagedreven Werken, Common Ground, Internet of Things en robotisering. Dergelijke thema’s bieden kansen in de buitenruimte maar ook binnen de organisatie voor bijvoorbeeld de gemeentelijke dienstverlening.
We zetten het werken met het  ‘ICT innovatiefonds’ voort. Daarnaast blijven we werken aan het aantrekken en ontwikkelen van de benodigde kennis en competenties voor onze organisatie.Het gaat hierbij niet alleen inhoudelijke kennis, maar juist ook procesexpertise zoals Scrum, Programma-management, Leanmanagement, klantreizen en Ynnovate.

In 2020 willen we ook een volgende stap hebben gezet in plaats- en tijdonafhankelijk, samenwerken met de Online Samenwerkomgeving en het nieuwe Intranet. Hierbij ligt de nadruk op het samenwerken over de afdeling- en sectorengrenzen heen en extern met burgers, ketenpartners en bedrijven in de stad. Informatiebeveiliging en privacyborging zijn dankzij deze voorziening op een hoogwaardige manier geregeld. We voegen hiermee een verantwoorde dimensie toe aan de mogelijkheden van burgerparticipatie en het van buiten naar binnen denken.

Voor de reguliere ICT-projecten zoals vervangingen, upgrades en integratievraagstukken hebben we een solide projectenportfolioproces als sturingsmiddel. Hiermee behouden we een gezonde balans tussen ICT demand en supply, wetend dat capaciteits-schaarste vanuit ICT altijd aan de orde is. Andere terugkerende werkzaamheden zijn het opstellen en bijstellen van (informatie)beleid, het onderhouden van Concern Informatie Architectuur, de Technische Architectuur, advisering van de lijnafdelingen, leveranciers- en software assetmanagement en het bijdragen aan en uitvoeren van gemeentelijke programma’s en projecten. Ook borgt ICT de continuïteit van de huidige digitale werkomgeving; we dragen zorg voor een stabiel en veilig digitaal netwerk, goed functionerende generieke ICT-voorzieningen (hardware en software) en een hoog niveau van gebruikersondersteuning.