Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Lokale overheid: dienstbaar!: organisatieontwikkeling en cultuurverandering

Veranderingen in de samenleving   

Verdergaande digitalisering, technologie en data zorgen voor veranderingen in ons werk. Zij vragen om het voortdurend aanpassen van en bijblijven in onze professionaliteit. Externe gerichtheid is de basis van goed meebewegen met deze veranderingen.

Ambities college en organisatie

Opgaven worden complexer, vernieuwende oplossingen zijn nodig. Overheidsparticipatie geldt als uitgangspunt. Groene draden in ons bestuursakkoord zijn samenwerken, duurzaamheid en vernieuwing. De gemeente is resultaatgericht, heeft een ondersteunende en dienstverlenende houding en is constant in gesprek met de inwoners. Voor groepen die het nodig hebben zijn we zorgzaam. We denken in mogelijkheden.
Een integrale benadering is noodzakelijk. De bestuursstijl biedt ruimte voor maatschappelijke initiatieven en vraagt lef om te experimenteren. Wanneer iets niet werkt, zien we dat niet als falen maar als kans om te leren. Binnen de organisatie geven we hier invulling aan door te innoveren, leren, samen continu verbeteren, Buitengewoon Bosch en procesbegeleiding.

Buitengewoon Bosch

Buitengewoon Bosch is het programma voor organisatieontwikkeling en staat in 2020 in het teken van de digitale transformatie vanuit opgaven en vraagstukken. Voor een volledige digitale transformatie moet de organisatie een gedragsverandering doormaken en een andere manier van werken omarmen. Oude structuren en gewoonten loslaten en op een nieuwe, transparante manier gaan werken en samenwerken met andere organisaties. Digitale ontwikkelingen en hulpmiddelen jagen deze manier van werken aan. Maar het zijn de medewerkers van onze organisatie die een andere manier van werken realiseren.
We hebben daarom een substantieel deel eigen talenten opgeleid tot procesbegeleiders van dialogen voor gesprekken met bewoners en binnen de organisatie; intervisie voor leidinggevenden, voor nieuwe medewerkers of juist oudere medewerkers; innovatieprocessen voor vraagstukken uit alle sectoren; risicobeheersing om risico’s in een vroeg stadium te herkennen en ermee om te gaan en gastvrijheidstrainingen. We bevorderen agile oftewel wendbaar werken door interne talenten die leanprocessen begeleiden voor het optimaliseren van werkprocessen en interne scrum masters om nieuwe producten en dienstverlening vorm te geven. We blijven deze medewerkers volop inzetten en verder ontwikkelen, om de organisatieontwikkeling samen met collega’s verder vorm te geven.