Begroting 2020

Financiering

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

Op basis van onze huidige inschattingen zullen de langlopende leningen zich in 2020 als volgt ontwikkelen:

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Gemiddelde rente

Invloed op gem. rente

Beginstand per 1 januari 2020

311.649

1,60%

Reguliere aflossing

-51.690

0,30%

0,26%

Herfinanciering (inclusief nieuwe leningen)

75.000

0,29%

-0,35%

Eindstand per 31 december 2020

334.959

1,51%

In 2020 loopt een tweetal leningen af. In januari loopt een jaarlening af van € 20 miljoen en in maart een vaste lening van eveneens € 20 miljoen. Ons voornemen is om deze 2 aflossingen te herfinancieren. Daarnaast lopen de leningen die doorverstrekt zijn aan het Stadsgewest af voor een bedrag van € 7 miljoen. De resterende aflossingen betreffen aflossingen op lineaire en annuïtaire leningen.  
Tenslotte verwachten we extra financiering nodig te hebben voor geplande investeringen in 2020 voor in totaal € 35 miljoen.

Uitzettingen

Op basis van onze huidige inschattingen zullen de vaste uitzettingen zich in 2020 als volgt ontwikkelen:

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Gemiddelde rente

Invloed op gem. rente

Beginstand per 1 januari 2020

163.435

3,95%

Reguliere aflossingen

-8.634

1,14%

0,15%

Eindstand per 31 december 2020

154.801

4,10%

Het grootste deel van de reguliere aflossingen betreft de financiering van het Stadsgewest. Zij rekenen eind 2020 tussentijds met de deelnemende gemeenten af en lossen de door ons verstrekte leningen af.