Begroting 2020

Financiering

Rente toerekening

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De begrote externe rentelasten bedragen € 4,9 miljoen.
De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente. Net als vorig jaar hanteren we een omslagpercentage van 0,50%. Omdat we werken met een afronding ontstaat een verschil tussen de werkelijke rentekosten en de aan activa toegerekende rentekosten. Dit resulteert in een nadelig renteresultaat van € 1,4 miljoen op het taakveld Treasury. Op de overige taakvelden zijn de rentekosten juist € 1,4 miljoen lager.
De extra financieringsbehoefte is voor 2020 ingeschat op € 35 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de start van de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade. De rentelasten over deze financieringsbehoefte zijn opgenomen in de externe rentelasten.