Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Sportvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

We willen de burgers van onze gemeente goed functionerende, eigentijdse en goed onderhouden sportaccommodaties bieden. Een aantal takken van sport kennen een geprivatiseerd beheer zoals tennis en golf. Daarnaast zijn ook de meeste verenigingen op het gebied van openluchtrecreatie geprivatiseerd. Veel accommodaties zijn echter gemeentelijk eigendom.
Bij eigentijds hoort ook het streven naar het verbeteren van de energieprestatie van de sportgebouwen en aandacht voor duurzaamheid. Het gewenste niveau van onderhoud wordt bepaald door veiligheid, gebruikswaarde en het sporttechnische speelniveau van de gebruikers. Het huidige onderhoudsniveau is te typeren als sober, doch doelmatig.

Wat gaan we er voor doen?

We onderhouden 30 binnensportaccommodaties, 22 buitensportaccommodaties, 1 zwembad, 2 strandbaden en nog enkele losse objecten.
De onderhoudsprogramma’s van de gemeentelijke sportvoorzieningen voorzien in een planning die voor de levensduur aangeeft waar en wanneer onderhoud gewenst is en welke bedragen daarvoor nodig zijn. Deze worden regelmatig geactualiseerd. Ieder jaar wordt vanuit de exploitatie een bedrag gestort in de onderhoudsvoorziening. Het onderhoud is gebaseerd op sober en doelmatig onderhoud. Binnen de beschikbare middelen wordt waar nodig geprioriteerd. Naast het reguliere onderhoud zijn de gemeentelijke binnensportaccommodaties ook opgenomen in het centrale gemeentelijke verduurzamingstraject.
Budgetten voor vervanging en renovatie worden binnen de gemeentelijke budgetcyclus integraal afgewogen. Binnen afzienbare termijn voldoet een aantal binnensportaccommodaties (ook benodigd voor onderwijs), velden en kleedlokalen niet meer aan de economische, technische en functionele kwaliteitseisen. Vervanging of renovatie is daarom op korte termijn noodzakelijk.