Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Maatschappelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

  • Gebouwen zonder leegstand
  • Gebouwen met een goed kwaliteitsniveau
  • Gebouwen met een energielabel B

Wat gaan we er voor doen?

Gemeentelijke gebouwen

De vastgoedportefeuille van de gemeente kent een grote variatie in omvang, soort en functie. In totaal betreft het ongeveer 380 gebouwen. Er zijn verschillende redenen om gebouwen in eigendom te hebben:
• voor het huisvesten van maatschappelijke functies, voortkomend uit het beleid van de gemeente,
 zoals cultuur, welzijn, onderwijs en sport en recreatie;
• vanwege de bijzondere monumentale of cultuurhistorische waarden van het gebouw;
• het faciliteren van het parkeren door middel van parkeergarages;
• het huisvesten van de eigen organisatie en
• het voeren van een strategisch beleid, vooral ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling.

Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen gebeurt op basis van een conditieafhankelijk Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP). Deze planningen zijn opgesteld op basis van de NEN2767-methodiek en worden dit jaar voor ca. de helft van het permanente bezit opnieuw op hun onderhoudsconditie beoordeeld. De gemeente onderhoud de gebouwen in duurzame exploitatie op geaggregeerd conditiescore 3. Dat komt neer op sober en doelmatig onderhoud.

Verder wordt in het kader van professionalisering van het eigendomsbeheer een verdere centralisering van het vastgoed uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er een meer uniforme aanpak van contractbeheer, inkoop en aanpak van activiteiten voortkomend uit wet- en regelgeving.

Monumenten

Vijfentwintig gebouwen uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn (rijks) monumenten, inclusief vier niet verhuurbare objecten (kerktorens en een molen). Deze worden op een op de monumentenstatus afgestemde, doelmatige wijze in stand gehouden.

Energiebesparende maatregelen

In januari 2017 heeft de raad de doelstellingen voor het klimaatbeleid bijgesteld. Voor de gemeentelijke gebouwen is dit vertaald in de volgende speerpunten:

  • Voor circa honderd bestaande gemeentelijke gebouwen (sportgebouwen, scholen in eigendom, cultuur/welzijn, eigen huisvesting) hebben we eind 2020 een zo groot mogelijke stap richting klimaatneutraal gezet. De gebouwen hebben dan minimaal energielabel B. Voor het zoveel mogelijk klimaatneutraal maken sluiten we aan op de (methodiek van de) nieuwe wetgeving voor Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen (‘BENG’) om onze gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken en te laten voldoen aan toekomstig verwachte wetgeving voor bestaande gebouwen. Bij verduurzaming wordt het gebouw ook altijd voorzien van een slimme meter.
  • Alle lopende plannen voor nieuwbouw (gemeentelijke exploitatie of verhuur) bij oplevering minimaal 50% meer energiebesparing t.o.v. wettelijke eis (tot eind 2018) én voorbereid op verbetering naar klimaatneutraal in periode tot 2020. Voor gebouwen die worden verhuurd geldt minimaal 25-75% meer besparing t.o.v. wettelijke eis (tot eind 2018).
  • Vanaf nu in alle nieuwe plannen vanaf de aanvang van de planontwikkeling de doelstelling klimaatneutraal opnemen en de kosten voor deze doelstelling onderdeel uit laten maken van het budget voor het betreffende plan.
  • Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe overheidsgebouwen bijna-energie-neutraal worden gebouwd. (‘BENG’).
  • Alle geschikte duurzame energiemogelijkheden toepassen, zoals zonne-energie, WKO, biomassa, wind en omgevingswarmte. Voor opwekking van zonne-energie alle geschikte daken benutten.

In de periode tot en met 2020 zal aan deze speerpunten uitvoering gegeven worden.