Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbare ruimte, vitalisering

Wat willen we bereiken?

We bouwen de komende jaren integraal verder met het functioneel en/of kwalitatief vernieuwen van de openbare ruimte. Daarbij wordt de afweging gemaakt tussen zowel het technische, functionele en/of kwalitatieve aspect en het bijdragen aan de hogere doelen van de stad. Als groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is, passen we zo nodig ook de inrichting aan. We combineren zoveel mogelijk projecten. Daardoor kunnen we verschillende financieringsbronnen (ook subsidies) bundelen. We maken integrale risico-afwegingen, waarbij veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging maatgevende criteria zijn. Investeringen in vervangingen die bijdragen aan maatschappelijke opgaven van de stad krijgen in de planningsafwegingen zo mogelijk een pre. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op lopende stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Het vitaliseringsbudget wordt de komende jaren geleidelijk verhoogd tot het niveau waarvoor de noodzakelijke vitalisering (vernieuwing) in de openbare ruimte nodig is. Het opgebouwde budget wordt hiervoor in 2020 verder verhoogd tot een totaalbedrag van € 5.156.000.

Wat gaan we er voor doen?

 • Vanuit diverse invalshoeken wordt verder gewerkt aan het opwaarderen en vitaliseren van versleten en gedateerde openbare ruimte. Zo werken we vanuit een wijk- en buurtaanpak om de leefbaarheid in de buurten te verbeteren. We gaan in 2020 door met de vitalisering van de wijk West, aansluitend op herontwikkeling van woningen, zoals in de Hollandse buurt.
 • We pakken onderdelen van de infrastructuur aan, om veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit te verhogen. Veelal betreft het herinrichting en versleten materialen vervangen in combinatie met het afkoppelen van regenwater. Projecten in 2020 zijn bijvoorbeeld:
  • Hollandse buurt (Kruiskamp) fase 1
  • Gestelsebuurt omgeving flat Guido Gezellelaan
  • Vervangen houten fietsbruggen
  • Korte Putstraat
  • Nieuwstraat
  • Bastion Oranje
  • Wateringen vervangen teerhoudende fundering
 • Om de veiligheid te borgen, kapitaalvernietiging tegen te gaan en bij te dragen aan de ambities van ‘s-Hertogenbosch, wenden we daarnaast vitaleringsmiddelen aan voor de vervanging van overige versleten kapitaalgoederen, zoals speeltoestellen, bomen, groen, beschoeiingen, steigers en damwanden (water gerelateerde objecten), bedrijventerreinen en polderwegen.
 • Bij vervangingen denken we vanuit het principe “vervangen is geen automatisme”. We kiezen bijvoorbeeld voor levensduur verlengende maatregelen als dat vanuit risico overwegingen aanvaardbaar is. Of we vervangen niet, maar ruimen op als de meerwaarde ervan niet meer aan de orde is. Ook vormen we om naar duurzamer oplossingen, bijvoorbeeld versleten beschoeiingen die worden omgezet in ecologische oevers, verkeersborden die op één paal of aan lichtmasten worden bevestigd, waarbij er palen kunnen vervallen, beweegbare bruggen die worden vastgezet, etc.