Begroting 2020

Lokale heffingen

Belastingvoorstellen 2020

Uw gemeenteraad stelt de verordeningen vast. Daarin zijn de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen voor het komende jaar opgenomen. Hiertoe wordt een afzonderlijk raadsvoorstel met belastingvoorstellen uitgebracht dat samen met de begroting 2020 wordt behandeld. In dat voorstel wordt uitgebreid ingegaan op de diverse belastingen en heffingen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste voorstellen.

OZB

Uitgangspunt in het bestuursakkoord is dat de woonlasten en de onroerendezaakbelastingen voor de ondernemers niet zullen worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Om dat voor de OZB te realiseren, zullen de waardeontwikkelingen van de woningen en de niet-woningen in de tarieven gecompenseerd worden.

De nieuw vastgestelde WOZ-waarden voor de heffing OZB 2020 zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2019. Bij de berekening van de voorlopige nieuwe OZB tarieven 2020 is uitgegaan van de eerste prognoses van de nieuwe WOZ-waarden. Berekend is een gemiddelde waardestijging voor de woningen van 6,5%. Deze waardestijging wordt in het tarief verdisconteerd (verlaging van het tarief met 100/106,5 = 6,1%). Vervolgens wordt de inflatiecorrectie van 1,94% toegepast. Ten opzichte van 2019 wordt het tarief voor de woningen uiteindelijk verlaagd met 4,3%.

Voor de niet-woningen is een gemiddelde waardestijging berekend van 3%. De waardestijging wordt in het tarief verdisconteerd. Tevens wordt bij de niet-woningen de inflatiecorrectie van 1,94% toegepast. Het tarief voor de niet-woningen is in totaal met 1,04% verlaagd.

In onderhavig voorstel is rekening gehouden met de te honoreren WOZ-bezwaarschriften en vrijstelling woningdelen van niet-woningen. In de stijging van de opbrengst is rekening gehouden met nieuwbouw. Op basis van deze gegevens zijn de OZB-opbrengst en de voorlopige OZB-tarieven 2020 als volgt becijferd:

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

a. woningen: eigenaren

0,0996%

0,0956%

0,0902%

0,0853%

0,0816%

b. niet-woningen: eigenaren

0,2819%

0,2901%

0,2954%

0,3001%

0,2970%

c. niet-woningen: gebruikers

0,2258%

0,2323%

0,2366%

0,2404%

0,2379%

Opbrengst OZB
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Woningen

€ 15.530

€ 15.765

€ 16.351

€ 16.934

€ 17.435

Niet-woningen

€ 21.009

€ 21.514

€ 22.220

€ 22.765

€ 23.655

Totaal

€ 36.539

€ 37.279

€ 38.571

€ 39.699

€ 41.090

De tarieven voor 2020 zijn voorlopig becijferd op de tarieven zoals in bovenstaande tabel opgenomen. De WOZ-waardeontwikkeling is geanalyseerd uit de gerealiseerde verkoopcijfers tot voorjaar 2019. De herwaardering voor 2020 start in het derde kwartaal van 2019. Indien de ontwikkeling van de WOZ-waarden afwijkt van bovenstaande waardeontwikkeling, zal in de Raadsvergadering van december een voorstel worden ingediend met gewijzigde tarieven.

Afvalstoffenheffing

In de afvalstoffenheffing hebben we de inflatiecorrectie van 1,94% verwerkt.

Naast de inflatiecorrectie worden wij geconfronteerd met de door het Rijk op 1 januari 2019 fors verhoogde wettelijke afvalstoffenbelasting op het verbranden van restafval. Vanwege haar duurzaamheidsdoelstellingen wil het kabinet o.a. dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. En minder afval gaat verbranden. Daarom gaan de tarieven voor de afvalstoffenbelasting omhoog. In 2019 hebben wij de verhoging nog opgevangen via de voorziening afvalstoffenheffing.
In de begroting 2020 is het effect van deze afvalstoffenbelasting wel verwerkt. Het tarief van de afvalstoffenbelasting stijgt van € 13,21 naar € 32,12 per ton, exclusief BTW.

De gemiddelde afvalstoffenheffing stijgt door de inflatiecorrectie en het effect van de verhoogde afvalstoffenbelasting hierdoor met € 19,40 (9,5%) naar € 224,08 en is 100% kostendekkend.

De volgende tarieven zijn becijferd:

Gegevens

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing

€ 226,82

€ 210,23

€ 204,68

€ 204,68

€ 224,08

Tarief eenpersoonshuishoudens

€ 194,76

€ 175,44

€ 173,16

€ 173,16

€ 188,40

Tarief meerpersoonshuishoudens

€ 242,64

€ 228,00

€ 221,28

€ 221,28

€ 244,92

Aantal betalende eenpersoonshuishoudens

22.500

23.241

23.968

25.584

26.457

Aantal betalende meerpersoonshuishoudens

43.627

43.973

44.336

44.794

45.319

Totaal opbrengst (x € 1.000)

€ 14.977

€ 14.115

€ 14.036

€ 14.342

€ 16.084

Voor de kostenonderbouwing van Afvalstoffenheffing wordt verwezen naar de bijlage Kostendekkendheid heffingen bij deze begroting.

Rioolheffing

De kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling en transport van afvalwater, de verwerking van hemelwater en overtollig grondwater in het bebouwd gebied kan de gemeente op haar inwoners verhalen middels de rioolheffing.

De tarieven van de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De gemiddelde indexering voor 2020 van de rioolheffing bedraagt 1,8%.

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Tarief eigenaren (per object)

€ 63,25

€ 62,64

€ 64,32

€ 65,76

€ 66,72

Tarief kleinverbruikers (per object)

€ 47,16

€ 62,64

€ 63,72

€ 64,68

€ 66,12

Aantal aansluitingen

73.043

73.884

75.741

77.134

78.396

Totaal opbrengst (x € 1.000)

€ 9.011

€ 10.205

€ 10.693

€ 11.121

€ 11.468

Voor de kostenonderbouwing van Rioolheffing wordt verwezen naar de bijlage Kostendekkendheid heffingen.

Leges / Haven- en marktgelden / Grafrechten

Voor de kostenonderbouwing van deze heffingen wordt verwezen naar de bijlage Kostendekkendheid heffingen.

Hondenbelasting

De tarieven voor hondenbelasting stijgen met 1,94%.

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Tarief eerste hond

€ 80,52

€ 81,12

€ 81,12

€ 83,64  

€ 85,20

Tarief tweede hond

€ 120,96

€ 121,92

€ 121,92

€ 125,64

€ 128,04

Tarief derde en volgende hond

€ 161,64

€ 162,96

€ 162,96

€ 168,00

€ 171,24

Tarief kennel

€ 242,40

€ 244,32

€ 244,32

€ 251,88

€ 256,68

Totaal aantal honden (1 januari)

10.238

10.404

10.304

10.036

9.987

Opbrengst (x € 1.000)

€ 888

€ 914

€ 904

€ 905

€ 914

Overige heffingen

De tarieven van de overige belastingen en heffingen zijn verhoogd met 1,94% (bedragen x € 1.000).

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Precariobelasting

€ 371

€ 374

€ 385

€ 447

€ 493

Toeristenbelasting

€ 821

€ 828

€ 852

€ 1.235

€ 1.259

Roerende-zaakbelasting

€ 7

€ 7

€ 7

€ 7

€ 7

Leges Publieke dienstverlening

€ 1.550

€ 1.677

€ 1.700

€ 1.085

€ 1.202

Parkeerbelastingen

€ 6.119

€ 6.196

€ 6.196

€ 6.376

€ 6.443

Leges Publieke Dienstverlening

De afzet van reisdocumenten en rijbewijzen vertoont een cyclisch patroon door de geldigheidstermijn. Door deze cyclische trend variëren begrote opbrengsten van jaar tot jaar. Binnen de legesheffing overstijgen de totale opbrengsten de kosten niet en hanteert de gemeente de maximumtarieven die het Rijk voor bepaalde leges heeft vastgesteld.

Parkeerbelastingen

De parkeerbelasting betreft het heffen van parkeergeld op betaalde parkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Deze parkeerplaatsen liggen in de binnenstad en in woongebieden rondom de binnenstad. Er is een stabiele lijn in de inkomsten en de afdeling Stadstoezicht hanteert het gemeentelijk prijsindexcijfer van 1,0%.
De tariefvoorstellen voor 2020 worden separaat aan de Raad voorgelegd.