Begroting 2020

Cultuurhistorische kwaliteit

Monumentenzorg

Wat willen we bereiken?

Met het behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en
haar directe omgeving in de vorm van gebouwde en ondergrondse monumenten, behouden en versterken we de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Wat gaan we er voor doen?

Ondersteuning en begeleiding bij de voorbereiding van subsidieaanvragen voor de restauratie- en/of instandhoudingskosten van grote rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom (SIM) en bij overige restauratieregelingen van rijk en provincie

Inzetten van restauratiesubsidie ten behoeve van de restauratie van minimaal 15 gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden binnen het gemeentelijk grondgebied

Actualiseren van het gemeentelijk monumentenbestand, waarbij ook de jongere perioden worden betrokken. Dit kan leiden tot nieuwe aanwijzingen

Documentatie en onderzoek van archeologische en bouwhistorische elementen die door bouwactiviteiten verloren dreigen te gaan

Op basis van de archeologische en bouwhistorische verwachtingskaart aan initiatiefnemers binnen de gemeente adviezen verstrekken om ervoor te zorgen dat zo goed mogelijk wordt omgegaan met de bestaande cultuurhistorische en monumentale waarden

Monumentensubsidies inzetten ten behoeve van het behoud van de cultuurhistorische waarden, zowel binnen als buiten de beschermde stads- en dorpsgezichten, waarbij duurzaamheidsaspecten zo goed mogelijk en in een vroeg stadium worden betrokken

Voorzien in een gemeentelijke bijdrage in de subsidiabele instandhoudings- en restauratiekosten voor de Sint Jan, in nauwe afstemming met provincie en rijk

Het in samenwerking met grote monumentengemeenten ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor voor de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden