Begroting 2020

Cultuurhistorische kwaliteit

Nieuwe aandacht voor cultuurhistorisch landschap en vestingwerken

Wat willen we bereiken?

Behoud of herstel van waardevolle natuur- en groengebieden of groenstructuren zoals houtwallen, lanen en hagen en van cultuurhistorisch erfgoed zoals militaire, infrastructurele en/of waterstaatkundige objecten (bruggen, sluisjes en dijken). De ontwikkeling en het toekomstbestendig maken van de brede scope van het militair erfgoed is van grote betekenis voor de stad in economisch, toeristisch, ruimtelijk en sociaal opzicht.

Wat gaan we er voor doen?

Uitwerking van cultuurhistorisch waardevolle structuren en landschappen en deze betrekken bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, zoals veranderingen in verband met de energietransitie

De uitvoering van (restauratie)projecten Vestingwerken en onderdelen uit de Linie 1629 worden mede mogelijk gemaakt door verwerving van subsidies en fondsen. Naast mogelijkheden op provinciale en nationale schaal bieden ook Europese fondsen hiervoor goede aanknopingspunten

Samen met de buurgemeenten Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel, de provincie Noord-Brabant en maatschappelijke partners werken we aan het militaire erfgoedlandschap als inspiratiebron voor ontwikkeling. Redoutes in de Diezemonding en aan de Hervensedijk zijn onderdelen die nader worden uitgewerkt

Ingezet wordt op het realiseren van een vestingmuseum in het Kruithuis, waarbij aangehaakt wordt op de verdere ontwikkeling van het Zuid Willemspark

Knelpunten in cultuur-toeristische vaararrangementen in en om de stad worden opgelost

We leveren een gefaseerde bijdrage aan de cultuur-toeristische promotie van de Zuiderwaterlinie