Begroting 2020

Cultuurhistorische kwaliteit

Erfgoed toegankelijk maken voor meer mensen

Wat willen we bereiken?

Het toegankelijk maken van erfgoed vergroot de betrokkenheid van inwoners bij hun stad. Dit heeft weer een positief effect op onder meer vrijwilligerswerk, het bevorderen van sociale samenhang en het omgaan met de openbare ruimte.
Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt ‘s-Hertogenbosch interessanter voor (meerdaags) toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijkere vestigingsfactor.

Wat gaan we er voor doen?

Het realiseren van een Erfgoedcentrum in het Groot Tuighuis als gemeentelijke informatie-, presentatie-, expositie- onderzoeks-, en inspiratieomgeving. Alle erfgoeddisciplines (inclusief stadsarchief) en (circa 100) vrijwilligers werken hier op één centrale en toegankelijke plek integraal samen

Het faciliteren van de zes Heemkundekringen in onze gemeente en hen ondersteunen bij het uitdragen van de cultuurhistorie in hun gebied. We doen dit door de kringen digitaal aan te haken aan de erfgoedwebsite, het bevorderen van onderlinge samenwerking, het afstemmen van agenda’s en het bieden van kennis en deskundigheid

Particuliere (cultuur-)historische werkgroepen in de gelegenheid stellen om intensiever gebruik te maken van de kennis en kunde van de gemeente

Via onze erfgoedwebsite maken we archeologisch, bouwhistorisch en archiefonderzoek zeer breed toegankelijk. We gebruiken daarbij steeds vaker laagdrempelige digitale technieken zoals 3D en Virtual Reality. Sociale media worden intensief en met succes ingezet voor het delen van historische informatie, evenementen en het betrekken van het publiek

Het verder intensiveren van succesvolle crowdsourcing (vrijwilligers die op afstand gegevens invoeren) binnen de mogelijkheden die onze beheersoftware biedt. Het doel is om onze bronnen beter toegankelijk te krijgen en dwarsverbanden tussen de verschillende soorten bronnen zichtbaar te maken

Samen met de ‘liniegemeenten’ en de Stichting de Groene Vesting leggen we naast de bestaande toeristische fietsroute een wandelroute aan. Hierbij haken we tevens aan op de LAW (lange afstands wandelpaden) van het provinciaal programma de Zuiderwaterlinie

Het initiatief nemen tot de instelling van een voorbereidingsorganisatie voor de herdenking van de belegering 1629 in 2029