Begroting 2020

Werk en inkomen

Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen

Wat willen we bereiken?

  • We voorkomen dat mensen instromen in een uitkering in het kader van de Participatiewet;
  • We bevorderen dat mensen uitstromen uit de uitkering;
  • We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt en om mee te doen in de samenleving.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aantal mensen dat werkt met ondersteuning vanuit de Participatiewet

197

627

727

Bron: Managementinformatie WXL

Percentage mensen dat parttime werkt met aanvullend een uitkering op basis van de BUIG

12%

14%

14%

Bron: Managementinformatie WXL

Percentage van mensen met een uitkering die niet kunnen werken dat zoveel mogelijk meedoet in de samenleving

18%

40%

40%

Bron: Managementinformatie WXL

Wat gaan we er voor doen?

Mensen met een WW-uitkering van 6 maanden of langer die op het eind van hun WW periode zitten en in de Participatiewet terecht dreigen te komen worden in samenwerking met het UWV actief begeleid. In deze periode begeleiden wij ze bij het zoeken naar een baan en maken wij ze bewust van wat het aanvragen van een Participatiewet-uitkering betekent (indicator: 50% dient na deze begeleiding geen aanvraag in voor een uitkering in het kader van de Participatiewet).

Bij mensen die zich melden voor een uitkering onderzoeken wij zorgvuldig of zij recht hebben op een uitkering (indicator: 45% stroomt in de uitkering t.o.v. het aantal aanmeldingen).

Jongeren uit de doelgroep Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs (Vso/Pro) pakken we actief op zodat zij niet instromen in de uitkering (indicator: 70 jongeren uit doelgroep Vso/Pro bemiddelen naar werk).

Door gerichte ondersteuning stromen mensen uit de uitkering (indicator: 28% van het uitkeringenbestand stroomt uit de uitkering).

Mensen die werken met ondersteuning vanuit de Participatiewet:

  • Nieuw beschut      100 personen in 2020   
  • Met loonkostensubsidie   527 personen in 2020

Bij een gegrond vermoeden van misbruik van het recht op uitkering voeren gespecialiseerde medewerkers van handhaving een fraudeonderzoek uit (indicator: 35% van deze uitgevoerde fraudeonderzoeken leidt tot een beëindiging of aanpassing van de uitkering).

We stimuleren uitkeringsgerechtigden in parttime ondernemerschap, naast de reguliere re-integratie naar werk (indicator: 100 uitkeringsgerechtigden worden ondersteunt in het kader van parttime ondernemerschap).

Voor mensen die nog niet kunnen werken organiseren wij werkervaringsplaatsen. Op deze werkervaringsplaatsen wordt gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen van de uitkeringsgerechtigde. Een werkervaringsplaats wordt ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen (indicator: 150 werkervaringsplaatsen).

Voor zowel uitkeringsgerechtigden als niet uitkeringsgerechtigden werken we aan basisvaardigheden (over een periode van 3 jaar zetten we voor 400 personen trajecten in om de laaggeletterdheid te verminderen).

Mensen die een arbeidsbeperking hebben, maar geen recht hebben op een uitkering bij ons ondersteunen we bij het re-integreren naar werk.

Het verstrekken van uitkeringen (indicator: aantal uitkeringen in 2020: 3.356).

Binnen het Participatiehuis activeren wij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar participatie.

Samen met werkgevers creëren we werkplekken in kansrijke sectoren zoals procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Noordoost-Brabant is de eerste arbeidsmarktregio die op zo’n grote schaal werk maakt van scholing. We faciliteren leren in de praktijk, dit levert een MBO-diploma en opstap naar doorleren (regionaal 100 en in ’s-Hertogenbosch 30 werkplekken).