Begroting 2020

Ruimte voor economie en voorzieningen

Het bieden van ruimte voor economische activiteiten

Wat willen we bereiken?

We bieden ruimte voor economische activiteiten door een gevarieerd pakket aan werklocaties te (laten) realiseren, met name bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De uitgifte van kantoor- en bedrijfskavels is mede afhankelijk van de aantrekkende markt en de doorwerking ervan op de investerings- en financieringsmogelijkheden van bedrijven. We acquireren bedrijven actief en onze bedrijventerreinenpropositie is aantrekkelijk en marktconform. De herstructurering van bedrijventerreinen houdt onze prioriteit. Het overaanbod en leegstand van kantoor- en bedrijfsruimte wordt naar vermogen tegengegaan, mede door transformatie in nieuwe functie(s).

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Transformatie kantoren

12.500 m2

12.500 m2

12.500 m2

Bron: gemeente SO EE

Hectare terstond door gemeente uitgeefbaar bedrijventerrein (netto)

47,2 ha

35 ha

60 ha

Bron: IBIS

Opname kantoren

Gemiddelde 2008-2017: 27.500 per jaar

27.500

27.500 per jaar

Bron: NVM

Aantal werkzame personen per hectare op bedrijventerreinen (netto)

48

49

50

Bron: gemeente SO EE/O&S

Wat gaan we er voor doen?

Implementatie van nieuw meerjarig afsprakenkader bedrijven- en kantoorlocaties

Met de onzekerheid omtrent het landelijk stikstofbeleid en de mogelijke consequenties voor Heesch West kunnen vooralsnog oriënterende gesprekken met de gemeenschappelijke regeling c.q. deelnemende gemeenten gevoerd worden. Na vaststelling bestemmingsplan, niet eerder dan medio 2020, kunnen gronden worden uitgegeven

Indien procedure ontwikkeling De Brand II succesvol wordt afgerond, start bouwrijp maken en uitgifte

Projectmatige aanpak van upgrading van de openbare ruimte op bedrijventerreinen in combinatie met aanpak hittestress, afkoppeling hemelwater, bevordering opwekking duurzame energie en verduurzaming van bestaand vastgoed

Bevordering transformatie van niet-courante leegstaande kantoorgebouwen naar andere functies, gemiddeld per jaar 12.500 m2