Begroting 2020

Ruimte voor economie en voorzieningen

Versterken van de economische structuur

Wat willen we bereiken?

Om de economische structuur in onze gemeente te versterken willen wij clusters versterken (met name ICT/Data en agrifood) en financiële en zakelijke dienstverlening ontwikkelen. Als stad willen we een scherper profiel om verschillende doelgroepen aan ons te kunnen (blijven) binden en in de profilering (o.a. via evenementen) zetten we in op Data Science.
Consumentgerichte voorzieningen (zoals detailhandel en horeca) zijn bepalend voor de economische dynamiek van de stad. Dat geldt voor de Bossche binnenstad, dat voor inwoners en bezoekers een prachtige voorziening is en moet blijven, maar ook voor de andere winkel- en horecagebieden in de stad. Verdere  ontwikkeling van de binnenstad en modernisering van de  andere winkelgebieden in Den Bosch, Rosmalen, Nuland en Vinkel zijn belangrijke attentiepunten voor de verbreding van de economische structuur en vitaliteit van de gemeente.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aantal Nederlandse toeristische bezoeken

7e positie Nederlandse steden

Top 10

Top 10

Bron: Continu Vakantie Onderzoek

Werkloosheid

< NL gemiddeld

< NL gemiddeld

< NL gemiddeld

Bron: Afdeling SO/E&E

Percentage werkgelegenheid in speerpuntsectoren (agrifood, logistiek, bouw en ict)

26% van de werkgelegenheid

27%

28%

Bron: LISA/O&S gemeente

Aantal startende ondernemingen

1.300

1.300

1.300

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Wat gaan we er voor doen?

Versterken Platform Driven by Data en uitbouwen MKB Datalab: platform van onderwijs, bedrijfsleven en gemeente. Ondersteunen MKB met instrumentarium dat de verkenning van kansen voor inzet van data in bedrijfsvoering mogelijk maakt

Realisatie van nieuwe ICT/Data werklocaties in combinatie met aanjagen van campus- en clusterontwikkeling via uitbreiding JADS (incl. verbinden met bedrijfsleven), realisatie Grasso/Grenco, realisatie 3e Den Bosch Dataweek, ontwikkeling JAM Fabriek 2.0 en ontwikkeling SPARK Makers Zone

Het ontwikkelen van een integrale, ambitieuze en gedragen visie op de brede binnenstad en dito binnenstadactieplan (uitvoeringsagenda). Een heldere en herkenbare differentiatie van deelgebieden in de brede binnenstad is daarbij een belangrijk element. Een structurele positie van de Bossche binnenstad in top van Nederlandse binnensteden is onze ambitie

Het professionaliseren van de organisatiestructuur (inclusief publiek-private samenwerking)  in en voor de (brede) binnenstad, gebaseerd op de in samenwerking met de partners uitgevoerde evaluatie

Actieve betrokkenheid bij Centrummanagement Kom Rosmalen

Het actief meedenken met de invulling van leegstaande winkelpanden binnenstad

Opstellen en uitvoeren van gemeentebrede beleidsnota's voor zowel horeca als hotels. Dit mede vanwege de sterke dynamiek in de sector die vraagt om nieuwe afwegingen voor de gehele gemeente, met natuurlijk bijzondere aandacht voor de binnenstad

Vaststellen en vervolgens samen met de partners in de gemeente uitvoeren van (beknopte maar daadkrachtige) herijking van het detailhandelsbeleid. Attentiepunten zijn o.m. het maken van een moderniseringsslag in de verschillende buurt- en wijkwinkelcentra, het mede-aanjagen van ontwikkelingsplannen voor de winkelcentra, inclusief een inventarisatie van de ontwikkelkansen van winkelstrips waar supermarkten zich niet meer willen vestigen. Inzet is gericht op het stimuleren van een hoog ambitieniveau in winkel- en horecaplannen

Proactief en planmatig accountmanagement richting de verschillende winkelgebieden

Besluitvorming en implementatie nieuwe reclame nota

Vanuit een ‘parapluvisie’ op de marketing van de stad onderscheiden we verschillende doelgroepen: Bewoners, Bezoekers, Bedrijven en Studenten. Wij werken samen met externe partijen en voeren regie op de uitvoering

Als profiel werken we vanuit ons fundament als Meest Gastvrije Stad van Nederland, een bourgondische stad met een menselijk karakter. Daarnaast zetten we in op twee thema's zijnde Cultuurstad van het Zuiden en Toonaangevende Datastad

Wij doorlopen een proces om te komen tot een krachtige marketingorganisatie voor de stad ‘Den Bosch Partners’. Indien mogelijk gecombineerd met binnenstadsmanagement

Een planmatige acquisitie van nieuwe aansprekende concepten op het gebied van retail en horeca

Voorsorteren op opkomst Smart-City-diensten door verkenning haalbaarheid Smart City ring 's-Hertogenbosch

Financiële en praktische ondersteuning van starters via startersfonds en scale-ups via het BIF

Uitvoering haalbaarheidsonderzoek en opzet van een gezamenlijk dataplatform om datagedreven ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch te implementeren

De Toonaangevende Datastad zichtbaar en voelbaar maken in de binnenstad samen met ondernemers

We  implementeren het nieuwe evenementenbeleid en de daaraan verbonden locatieprofielen

We starten met een ondersteuningstraject op het gebied van duurzame evenementen voor organisatoren van evenementen