Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Goede afvalzorg

Wat willen we bereiken?

We zetten de lijn door van de in maart 2017 door de raad vastgestelde herijking van het afvalstoffenplan 2015-2018. Naast bronscheiding zien wij ook nascheiding als een goede manier om de hoeveelheid restafval terug te brengen met behoud van kwaliteit van grondstoffen. Deze ingezette lijn zien wij inmiddels onderschreven worden door het provinciaal bestuursakkoord Brabant 2019 – 2023: ‘Kiezen voor Kwaliteit’ en het in 2019 door het rijk gepresenteerde “Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023”.
We onderzoeken mogelijkheden om invulling te geven aan de verschuiving van het verminderen van restafval naar het hergebruik/recyclen van grondstoffen (circulaire ketens).  Daarbij  blijven we sturen op evenwicht tussen wensen van inwoners (service), financiële middelen (kosten) en duurzaamheid (milieurendement).

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Afvalproductie per inwoner per jaar (kg/jaar)

440

430

410

Bron: Afvalstoffendienst

Hergebruikspercentage grondstoffen

49

55

60

Bron: Afvalstoffendienst

Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar

250 kg

175 kg

100 kg

Bron: Afvalstoffendienst

Klanttevredenheid

7,5

8,0

8,0

Bron: KTO Afvalstoffendienst

Wat gaan we er voor doen?

Voorlichting met focus op voedselverspilling en bronscheiden van groente, fruit en etensresten

Stimuleren van lokale samenwerking om hergebruik producten te stimuleren (bv kringloopwinkels, repaircafés, duurzaamheidspleinen etc.

In samenwerking met be- en verwerkers beter inzichtelijk maken van hergebruik grondstoffen (met inachtname van kwaliteitsbehoud)

Door meer maatwerk meer scheiding aan de bron mogelijk te maken

Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder inwoners

Via regionale samenwerking onderzoeken of nascheiden restafval lokaal georganiseerd kan worden