Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Milieubewuster gedrag

Wat willen we bereiken?

Een milieubewuster gedrag van inwoners, bedrijven en bezoekers. Daarbij staat de eigen keuze voor een duurzaam handelen centraal. Op veel terreinen werkt de gemeente samen met partners aan het verduurzamen van ’s-Hertogenbosch.  Door met hen in gesprek te gaan en samenwerking te stimuleren werken we samen aan een duurzame samenleving. Dat gaat dus voorbij aan wat wettelijk moet en raakt dus ieders eigen keuze voor een duurzame toekomst. We richten ons daarbij op de “Sustainable Development Goals” zoals die door de VN zijn geformuleerd in de toekomstagenda voor een mondiale duurzame ontwikkeling tot 2030. Speciale aandacht is er voor het onderwijs omdat we daarmee werken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch in de toekomst.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aantal jaarlijkse duurzaamheidsinitiatieven met subsidie ondersteund

10

13

15

Bron: SO

Aantal leerlingen natuur- en milieueducatie

3.000

4.000

4.000

Bron: SO

Wat gaan we er voor doen?

Samen met het primair onderwijsveld het thema duurzaamheid op de scholen structureel onder de aandacht brengen

Actief ondersteunen, aanbieden en begeleiden van natuur en milieu- educatie op basisscholen, gekoppeld aan het Project “Niet stapelen maar vervangen” dat is ingezet door de schoolbesturen als onderdeel van de Bossche Educatieve Agenda