Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Burgers naar vermogen vrijwaren van risico's

Wat willen we bereiken?

De risico’s van bedrijvigheid, opslag en vervoer worden naar vermogen beperkt voor inwoners, werkenden, bezoekers, passanten e.d.. Als uitgangspunt qua aanvaarding van het risiconiveau bij uitvoering van ontwikkelingen en het nemen van maatregelen geldt ons vastgestelde “uitvoeringskader Externe Veiligheid (2010)”. Een volledige uitschakeling van risico’s is echter niet mogelijk.
In het geval een andere overheid bevoegd gezag is, zoals bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over rijkswegen en het spoor e.d. zullen wij onze invloed aanwenden om eveneens de risico’s naar beste vermogen te beperken. Voor de meest kwetsbare gebieden wordt via risicocommunicatie het aspect van gevaarzetting en mogelijkheden voor vluchten en bereddering uitgelegd.
Rondom elektromagnetische velden en straling bij vooral hoopspanningslijnen, maar ook bij telefoonmasten en verdeelstations ontstaan nog steeds vragen en angst.  Deze  kwesties worden vooral met een goede ruimtelijke ordening aangepakt i.c. zonering . Burgers vrijwaren van risico’s als gevolg van brandgevaar, asbest bij sloopwerkzaamheden, gezondheid (emissies van bedrijven), constructieve veiligheid ect., wordt geborgd in het vastgestelde Uitvoeringsprogramma VTH.

Wat gaan we er voor doen?

Gegevens over gevaarlijke stoffen zijn actueel en voor iedereen inzichtelijk via de risicokaart

Verdere samenwerking op het gebied van externe veiligheid met de Omgevingsdienst en Veiligheidsregio (hulpdiensten zoals Brandweer) zal worden voortgezet

In overleg met het Rijk wordt het plan van verkabeling (ondergronds brengen van hoogspanningslijnen) gevolgd. De uitkoop van panden recht onder hoogspanningslijnen is door het Rijk reeds in gang gezet, de gemeente faciliteert daarin

Veiligheid van risicobedrijven wordt up-to-date gehouden, met name via toezicht van vergunningen, maar ook voor wat betreft de aan- en afvoer, bijv. bij LPG-stations

Bij nieuwe ruimtelijke plannen wordt een afweging gemaakt met betrekking tot de risico's als gevolg van transport van gevaarlijke bedrijven en risicovolle bedrijven