Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Verbeteren luchtkwaliteit

Wat willen we bereiken?

De luchtkwaliteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch is, vergeleken met een aantal jaren terug, fors verbeterd. We willen blijvend aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoen en we willen in 2030 voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aantal laadpunten voor elektrische auto's

circa 300

600

2000

Bron: Afdeling Leefomgeving

Wat gaan we er voor doen?

Verdere uitrol elektrisch busvervoer

Uitvoeren maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van verkeer, landbouw, industrie, mobile machines en houtstook

In geval van extra gevoelige functies zoals scholen zo veel mogelijk toepassen van zonering i.c. afstand al dan niet in combinatie met technische maatregelen