Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem

Wat willen we bereiken?

Inwoners van ‘s-Hertogenbosch wonen in een aantrekkelijke,  leefbare en groene gemeente. De gemeente biedt een veilige plek voor haar inwoners, ondanks extreme regenbuien en hete zomers. Door ons robuuste watersysteem houden we onze voeten droog en zijn we ook bestand tegen droogte. We onderzoeken de gevolgen van de hetere zomers, communiceren over de gevolgen en treffen maatregelen om het comfort van onze inwoners te blijven garanderen. Natuur is overal aanwezig en draagt bij aan gezonde leefomgeving. Inwoners hoeven niet meer de stad uit te gaan om te kunnen genieten van een groene omgeving.

Wat gaan we er voor doen?

Veilig watersysteem: Samenwerken aan Maasbrede Maatregelpakketten voor de waterveiligheid in het kader van het Deltaprogramma Maas

Extreme regenbuien: De Gemeente ’s-Hertogenbosch richt de openbare ruimte klimaatbestendig in. Hemelwater wordt afgekoppeld bij het (her)inrichten van openbaar terrein en renovaties van wegen. We vergroenen ook de openbare ruimte door het terugdringen verhardoppervlak. Bij de o.a. volgende projecten in de openbare ruimte koppelen wij het hemelwater af: West: Hollandse Buurt, Boschmeersingel, Boschveld  deelplannen 1,2 en 4, Herinrichting van de Mayweg in ’t Zand, Sportlaan (gedeeltelijk) en Nieuwstraat. Bij de volgende projecten vervangen wij tevens de riolering: West: Hollandse Buurt, Boschmeersingel en Boschveld  deelplannen 1,2 en 4.

Het waterbewustzijn in ’s-Hertogenbosch willen we vergroten. Door middel van een campagne wordt verteld wat de gevolgen zijn van de toename van hevige neerslag en van het grootschalig verharden van tuinen en terreinen. Daarbij wordt vergroening door onder andere groene daken en (onderhoudsarme) groene tuinen gestimuleerd. Wij continueren de aanjaagsubsidie Groene Daken en de regentonnen subsidie

Bij diverse projecten wordt het hemelwater afgekoppeld. Hierdoor komt dit water niet meer terecht in ons riool maar in de bodem. Tegelijkertijd zetten we bij deze projecten in op het verhogen van het waterbewustzijn van bewoners en bedrijven. Waarbij de insteek is dat op eigen terrein ook hemelwater wordt opgevangen en tuinen en terreinen minder worden verhard. Daarnaast worden bij nieuwbouw en renovatieprojecten afspraken gemaakt over de afvoer van hemelwater volgens het hemelwaterbeleid (Waterplan 31 januari 2017)

Actualisatie van de (landelijke verplichte) stresstesten voor klimaatverandering: hevige neerslag. Opstarten van risicodialogen aan de hand van de resultaten van de stresstesten hevige neerslag en hitte

Onderzoek en plan van aanpak hittestress. We onderzoeken de gevolgen van de hetere zomers, communiceren over de gevolgen en treffen maatregelen om het comfort van onze inwoners te blijven garanderen

Smart maken opgaven en kansen hittestress. Op basis van de bestaande hittestresskaarten: concreet maken hoeveel m2 openbare ruimte potentie heeft om omgevormd te worden naar groen. Zodanig om hittestress te beperken. Doorrekenen van kosten van de potentiële maatregelen

Uitwerking Duurzaamheidsakkoord met de woningbouwcorporaties. Zij hebben ambities op het gebied van Duurzaamheid. We stimuleren hen, en hun huurders

Geveltuintjes worden gestimuleerd. We trekken op met de woningbouwverenigingen

Schouw bedrijventerreinen we leggen aan bedrijven uit, tijdens de jaarlijkse schouw, dat het klimaat verandert. We informeren hen over de gevolgen en leggen uit hoe zij hun bedrijventerrein kunnen inrichten om de gevolgen te beperken (groene daken, groene terreinen)

Participeren in Samenwerkingsverbanden werkeenheid Doelmatig Waterbeheer de Meierij en Regio Noordoost Brabant voor kennisontwikkeling en vergroten efficiency. We werken samen op de thema’s beperking van Stresstests, Klimaatbewustzijn en Duurzame bedrijventerreinen

Robuust watersysteem- en rioolbeheer: Noodzakelijke vervangingen van oeverbeschoeiingen benutten voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers, volgens het Oeverplan (2013). In de periode 2019 - 2021 pakken wij circa 30 km oever aan in de wijk Noord. Daarvan wordt 10 km omgevormd tot natuurvriendelijke oever. Dit voeren wij uit in samenwerking met Waterschap Aa en Maas

We baggeren een deel van watergangen in Noord

Renoveren van de rioolgemalen Acaciasingel en Limietlaan

Om de levensduur van de riolering op te rekken tot een geschikt vervangingsmoment, voeren we rioolreparaties uit

Om het afvoer van het rioolwater van Rosmalen naar het waterschap te kunnen sturen, brengen wij een constructie aan in de hoofdriolering

Gefaseerd vervangen van de elektrische installaties van gemalen en bergbezinkbassins

Het aantal vierkante meters verharding wordt daar waar mogelijk verminderd, zodat de kans op wateroverlast en hittestress gereduceerd worden