Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Duurzame stadsontwikkeling en duurzaam bouwen

Wat willen we bereiken?

Van de compacte, complete en contrastrijke stad ook nadrukkelijk een duurzame stad maken.

Wat gaan we er voor doen?

Bundeling van communicatiekanalen richting onze inwoners middels een ‘Groen loket’

 Uitvoeren van de duurzaamheidstoets grotere gemeentelijke investeringen (gebouwen, grond- weg- en waterbouw, leveringen en diensten) met een evaluatie hiervan over de afgelopen jaren

Bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke plannen vormt duurzaamheid één van de uitgangspunten

Duurzame stedelijke ontwikkeling van woon- en werklocaties op (middel-)grote ontwikkelings- en herstructureringslocaties zoals Heesch West. Voor Heesch West wordt een ambitieus duurzaamheidsprofiel uitgewerkt. Begin 2020 wordt de omgevingsvergunning voor het zonnepark Achterste Groes verleend. Onder meer via de bestaande energiecollectieven wordt aan bewoners in de omgeving de mogelijkheid geboden in het zonnepark te participeren

Versterking ondersteuning particuliere initiatieven duurzame (steden-)bouw

Versterking thema’s gezonde verstedelijking en  gezonde stad