Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Klimaatneutrale stad

Wat willen we bereiken?

‘s-Hertogenbosch is in 2050 een klimaatneutrale stad. Om dit te bereiken wordt ingezet op zeer forse energiebesparing en opwekken van duurzame energie, zoals vastgesteld in het Klimaatprogramma in 2008 en het Energietransitieprogramma 2016-2020. Daarin zijn uiteenlopende projecten voor de deelgebieden woningen, gemeentelijke gebouwen, bedrijven en duurzame energieopwekking opgenomen. De komende periode ligt er extra prioriteit op (grootschalige) duurzame energieopwekking en energiebesparing bij de bebouwde omgeving (o.a. wijkenergieplannen). In 2020 vernieuwen we het energietransitiebeleid door het maken van een nieuw energietransitieprogramma voor de periode 2021-2024.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aantal woningen met zonnepanelen

1.360

8.000

10.000 (was 4.000)

Bron: klimaatmonitor.databank.nl

Bedrijven nemen energiebesparingsmaatregelen (o.a. deelnemers energiecoalitie, handhaving bij bedrijven en projecten)

380

800

900 (was 640)

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Aantal grote duurzame energie-installaties

8

12

20 (was 11)

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Wat gaan we er voor doen?

Strategische communicatie t.b.v. bewustwording rondom de energietransitie

Uitvoeren energiebesparingsprogramma gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting

Ondersteunen van de Bossche Energie Coalitie, o.a. met de BEC projectontwikkelaar, ook gebiedsgericht

Ondersteunen van initiatieven van bedrijven bij duurzame energieprojecten, o.a. met de energieontwikkelaar

Handhaving van verplichte energiemaatregelen bij bedrijven

In behandeling nemen van initiatieven voor zonneweides en windmolens op basis van de Visie Energielandschap.

Samen met de regiogemeenten ontwikkelen van de Regionale energiestrategie en deze aan de raad ter vaststelling voorleggen.

Ontwikkeling van energieplannen voor wijken en bedrijventerreinen; uitvoeren van de pilot aardgasvrije buurt.

Uitvoeren aanpak voor energiebesparing in particuliere woningen.

Uitvoeren van het Duurzaamheidsakkoord met de woningcorporaties en het stedelijk huurdersplatform.