Begroting 2020

Sport en recreatie

Bewegen voor iedereen

Wat willen we bereiken?

We willen dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met en uit te vinden wat sport en bewegen voor hem of haar kan betekenen en het uiteindelijk een plek te geven in hun dagelijkse of wekelijkse routine.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage jeugd (4 tot 18 jaar) dat voldoet aan de beweegnorm

26%

27%

28%

Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren en Sportparticipatie volwassenen

Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat voldoet aan de beweegnorm

35%

35%

35%

Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren en Sportparticipatie volwassenen

Wat gaan we er voor doen?

We stellen een nieuwe combinatiefunctionaris aan die de verbinding tussen de sportverenigingen en jongeren moet versterken

We ondersteunen sportaanbieders bij het opzetten en/of uitbreiden van passend beweegaanbod voor mensen met een beperking

Middels de nieuwe Subsidieregeling Combinatiefuncties ’s-Hertogenbosch geven we partners de mogelijkheid om een buurtsportcoach aan te stellen.

We geven mede uitvoering aan de Brabantstad ambitie om van Brabant een Urban hotspot te maken

Met enige regelmaat organiseren wij grootstedelijke sportevenementen met (inter)nationale uitstraling

We benutten(top)sportevenementen om inwoners in beweging te krijgen en de maatschappelijke impact te vergroten

We bestendigen onze rol in het samenwerkingsverband Uniek sporten

We houden sportspreekuren om kwetsbare inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen

We intensiveren de samenwerking  met zorgpartners in het sociale domein

We zetten ons in om, binnen de regeling Cityboost, voor een bedrag aan € 20.000,- aanvragen van jongeren te genereren en realiseren op het gebied van sport en bewegen