Begroting 2020

Bereikbare stad

Goede bereikbaarheid voor alle verkeersmodaliteiten

Wat willen we bereiken?

Een bereikbare, leefbare, duurzame, gastvrije en actieve stad. Dit is uitgewerkt in mobiliteitsdoelen. Wat we willen bereiken en onderstaande indicatoren en doelstellingen zijn gebaseerd op het bestaande beleid – Actualisatie Koersnota 2017. Bij de Actualisatie Koersnota 2017 zijn ook onderstaande drie begrotingsindicatoren vastgelegd.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Indexcijfer autoreistijden op de daarvoor bedoelde routes in de gemeente

100

100

100

Bron: SO

Indexcijfer voor reistijden met de fiets binnen de gemeente

100

99

98

Bron: SO

Indexcijfer actief vervoer: het aantal interne actieve verplaatsingen (lopen, (elektrische) fiets) in de totale mobiliteit

100

101

102

Bron: SO

Wat gaan we er voor doen?

Samen met de provincie, de B5 steden en de regio werken we aan de regionale uitwerking van het OV toekomstbeeld 2040.

Voor het goederenvervoer over spoor bereiden het Rijk en ProRail de aanleg van de Boog bij Meteren voor. Wij lobbyen voor een betere benutting van de Betuwelijn ten behoeve van een gezonde leefomgeving voor spooromwonenden, samen met partnergemeenten. Daarnaast lobbyen we voor (onderzoek naar) maatregelen die de te verwachten overlast beperken.

Met het Rijk en regionale partners participeren wij in een Gebiedsgerichte (programma)aanpak MIRT A2 Deil-Vught: een MIRT verkenning voor structurele oplossing op de lange termijn en realiseren van quick wins voor de korte termijn om de A2 te ontlasten en de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren, onder andere:

 • De pilot snelle buslijnen is binnen het quick win programma MIRT A2 verder uitgewerkt. De nadruk ligt nu op het verbeteren van de busverbindingen naar de stations
 • Knooppunt ontwikkeling Spoorzone: met onder andere het uitbreiden van fietsenstallingen aan de westzijde van het centraal station, verbeteren van overstapmogelijkheden voor fiets en bus en het verbeteren van looproutes, en andere kansrijke maatregelen
 • Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement Ring A2

Voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Groote Wielen, Rosmalen, Nuland en Vinkel onderzoeken wij niet alleen de effectiviteit van een eventuele Oostelijke Landweg, maar ook eventuele maatregelen aan de westzijde van De Groote Wielen en Rosmalen, evenals quick win maatregelen. In 2020 werken we een voorkeursalternatief verder uit.

Pilot campus Onderwijsboulevard en living lab onderzoek en testen naar de verbetering van de doorstroming op de Magistratenlaan. Op termijn verplaatsing van de P+R aan de Magistratenlaan.

Aanpassing Orthenseweg-Aartshertogenlaan

Binnenstadring:

 • Oranjeboulevard, zuidelijk deel: tussen Julianaplein en Willemsplein
 • Kanaalboulevard, vanaf Kardinaal van Rossumplein tot aan Hinthamerstraat/Sluis Nul (Citadellaan t/m Kardinaal van Rossumplein wordt samen opgepakt met GZG- ontwikkeling)
 • Verdere voorbereiding en realisatie van de overige delen Oranjeboulevard en Kanaalboulevard

Uitwerken maatregelen voor Duurzame Mobilteit, op basis van Actieplan Duurzame Mobiliteit, waaronder:

 • Een forse toename van het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen
 • Verduurzamen bevoorrading binnenstad
 • Community aanpak gericht op verbetering van duurzame en (gastvrije) bereikbaarheid (ook onderdeel MIRT A2 quick wins)
 • Het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsconcepten, rondom deelmobiliteit en andere innovaties die zich aandoen. We maken een aanpak voor deelmobiliteit en brengen daarbij de consequenties voor de parkeernormen in beeld
 • Gedragsaanpak voor het stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag bij bewoners, bezoekers en forenzen

Voorbereiden snelfietsroute:

 • 's-Hertogenbosch - Zaltbommel voorbereiding en uitvoering 1e fase (ook onderdeel MIRT A2 quick wins)
 • Waalwijk - 's-Hertogenbosch, uitvoering 2020
 • 's-Hertogenbosch - Eindhoven, voorbereiding 2020

Aanleg fietsbruggen Postweg en turborotonde Postweg

Kleine maatregelen lopen, fietsen en deelmobiliteit in de Centrumzone conform de Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en -Agenda

Een geactualiseerd programma verkeersveiligheid 2020-2023 met maatregelen voor 2020 waaronder herprofilering Boschmeersingel, Buitenwegen, Rotonde Haverlij-Beverspijken en veiligheidsmaatregelen rondom diverse scholen.

Leefbaarheid kernen: vanuit kleinschalig vervoer buitengebied: actief meedenken voor maatwerk oplossingen en blijvend participeren aan digitaal platform met bereikbaarheidsinformatie

Actief inspelen op kleine verkeersvragen en –knelpunten

Maatregelen stations ’s-Hertogenbosch Oost en Rosmalen, zoals verbeteren verbinding met bedrijventerrein, looproute naar P&R en verbeteren fietsenstalling