Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Vergunningen, Toezicht en handhaving, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

Alle WABO activiteiten waaronder bedrijvigheid, bouwactiviteiten, milieuhinderlijke activiteiten, kappen, inritten en monumenten voldoen aan WABO regelgeving.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aantal ingekomen aanvragen en meldingen

2.230

2.200

2.200

Bron: VTH/ODBN

Percentage actuele meldingen / vergunningen

60 / 85%

70 / 95%

70 / 95%

Bron: VTH/ODBN

Percentage integraal gecontroleerde inrichtingen

70%

80%

90%

Bron: VTH/ODBN

Wat gaan we er voor doen?

Beoordeling en toetsing van alle aanvragen en meldingen aan de geldende Wet en regelgeving en vastgesteld gemeentelijk beleid.

Adequate vergunningverlening, toezicht en handhaving gebaseerd op het jaarlijkse uitvoeringsprogramma met inachtneming van de in de Wet VTH vastgestelde wettelijke vereisten. In dit integrale uitvoeringsprogramma zal de inzet van de capaciteit in 2020 bepaald worden op basis van een risicogerichte prioritering.

In samenwerking met de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) wordt er voor gezorgd dat de Bossche bedrijven voldoen aan actuele voorschriften en maatregelen van milieu, veiligheid en duurzaamheid. Inrichtingen worden integraal gecontroleerd.

In samenwerking met de Brandweer Brabant Noord wordt er voor gezorgd dat panden voldoen aan actuele voorschriften ten aanzien van Brandveiligheid.

Het bijhouden van een actueel bedrijvenbestand waaruit alle toezichthoudende instanties hun gegevens kunnen halen. Hierbij zal ook samenwerking worden gezocht met de regionale brandweer en de ODBN.

Het uitgangspunt bij de handhaving en het toezicht is om dit zo integraal mogelijk met de ODBN en Veiligheidsregio te laten plaatsvinden.