Begroting 2020

Armoede en schulden

Doelstelling Armoede en schulden

Wat willen we bereiken?

  • Kinderen hebben geen last van armoede
  • Inwoners hebben geen risicovolle schulden

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage huishoudens met minderjarige kinderen dat risicovolle of problematische schulden heeft

6%

< 6%

< 6%

Bron: Digipanel schulden (O&S)

Aantal kinderen in armoede dat gebruik maakt van de voorzieningen maatschappelijke participatie

3.152

> 3.152

> 3.152

Bron: Jaarverslagen Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Aandeel huishoudens met risicovolle of problematische schulden

6%

< 6%

< 6%

Bron: Digipanel schulden (O&S)

Percentage inwoners dat niet weet waar ze terecht kunnen voor informatie en advies over geldzaken, maar dit wel willen weten.

8%

< 8%

< 8%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

Verbreden van de toegang en volle inzet op preventie. Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG) is hele dagen open voor klanten met vragen over geldzaken en sociaal juridische dienstverlening. Eerste Hulp Bij Geldzaken moet zich verder verbreden als laagdrempelige en eenduidige toegang voor alle inwoners met financiële problemen. We vergroten daarmee het bereik in de preventieve fase en willen zo voorkomen dat klanten in problematische schuldsituaties terecht komen. We werken daarnaast aan vernieuwende manieren om armoede voor te zijn.

Doorontwikkelen van aanpak vroegsignalering van schulden om bij beginnende financiële problemen inwoners snel in beeld te krijgen en actief te benaderen met ondersteuning om erger te voorkomen. De samenwerking met voorliggend veld en belangrijke signaalpartners zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiebedrijf intensiveren we.

We ontwikkelen en geven uitvoering aan een aanpak duurzame uitstroom uit de schulddienstverlening en een aanpak nazorg bij schulden om recidive te voorkomen.

We ontwikkelen een aanpak ‘jongeren en schulden’ om de schuldenproblematiek bij jongeren specifiek te adresseren (zowel preventie als curatie). Tevens continueren we het preventieproject voor jongeren en schulden op onder andere het KW1 College om financiële problemen bespreekbaar te maken.

We breiden de aanpak Ambassadeurs Meedoen uit, waardoor we meer kinderen uit arme gezinnen bereiken en voorzieningen gericht kunnen inzetten. Ambassadeurs Meedoen zijn intermediair tussen school, ouders en kinderen en voorzieningen als Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

We ontwikkelen een aanpak waarmee mensen met een laag inkomen kunnen aansluiten bij de energietransitie.

In afwachting van besluitvorming bereiden we ons voor op het mogelijk uitvoeren van bewindvoering in eigen beheer.

Vereenvoudigen van zorg en dienstverlening. We nemen maatregelen die direct merkbaar zijn voor onze inwoners en/of die ook in onze eigen organisatie efficiëntie veroorzaken.