Begroting 2020

Participatie en daginvulling

Doelstelling Participatie en daginvulling

Wat willen we bereiken?

  • Mensen helpen elkaar in hun eigen netwerk waar mogelijk, zo nodig ondersteund door professionals
  • Mantelzorgers voelen zich gesteund en zoveel mogelijk ontlast
  • Ook kwetsbare inwoners hebben een passende daginvulling: zoveel mogelijk gericht op zingeving, herstel, ontwikkeling en (vrijwilligers)werk

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aandeel 19-64 jarigen dat (zeer) ernstig eenzaam is

10%

< 10%

< 10%

Bron: GGD, volwassenenmonitor en ouderenmonitor

Percentage  inwoners vanaf 18 jaar dat vrijwilligerswerk doet

39%

40%

45%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage mantelzorgers dat de mantelzorg (zeer) belastend vindt

16%

11%

<= 16%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Aandeel 65-plussers dat (zeer) ernstig eenzaam is

12%

< 12%

< 12%

Bron: GGD, volwassenenmonitor en ouderenmonitor

Wat gaan we er voor doen?

Van de dagbesteding voor psychisch kwetsbare inwoners maken we een doorbraakthema waarin we onder procesbegeleiding van de gemeente inzetten op meer samenwerking in de keten zorg, welzijn & veiligheid en duurzaam stabiele voorzieningen.

Met onze netwerkpartners van de Bossche coalitie Samen is Leuker intensiveren we het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid met behulp van een publieks- en bewustwordingscampagne.

We ontwikkelen nieuw partnerschap met sport- en cultuurorganisaties en het bedrijfsleven.

Met onder andere de jongerenambassadeurs realiseren we projecten op maat door en voor jongeren.

We stimuleren de ondersteuning, matching en waardering van vrijwilligers met specifieke aandacht voor werving van nieuwe vrijwilligers/jongeren.

Om mantelzorgers nog beter te ontlasten verkennen we nieuwe vormen van laagdrempelige respijtzorg. Daarnaast vergroten we bekendheid en gebruik van de bestaande vormen van respijtzorg.

We evalueren ons mantelzorgbeleid in gesprek met mantelzorgers over de behoefte aan ondersteuning en over de tevredenheid met de geboden ondersteuning.

We herijken het integrale accommodatiebeleid en bevorderen het multifunctioneel gebruik van accommodaties (inclusief sport en cultuur) om zoveel mogelijk maatschappelijk rendement te realiseren.

We zetten de wijk-, buurt- en dorpenregeling (WBD) in om de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) te stimuleren. Binnen het stedelijk WBD-budget worden City Boost initiatieven van jongeren gefaciliteerd.

Vanuit een nieuw inkoop- en subsidiekader per 2020 gaan we bewonersinitiatieven en informele organisaties beter faciliteren en stimuleren. Zo eenvoudig, transparant en regelarm mogelijk, zoveel mogelijk in samenhang. Met oog voor de menselijke maat en met ruimte voor differentiatie.