Begroting 2020

Opgroeien en talentontwikkeling

Tijdig de juiste hulp in gezinssituaties

Wat willen we bereiken?

  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp

10%

<= 11%

<= 10%

Bron: CBS

Percentage ouders/verzorgers dat vindt dat de specialistische jeugdhulp aansluit bij de hulpvraag van hen of hun kind

77%

> 75%

75%

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp

Wat gaan we er voor doen?

Opgroeien gebeurt met ups en downs, dat hoort er bij. Niet overal is jeugdhulp nodig.  We werken uit wat we onder de gebruikelijke inzet van ouders verstaan, waar geen jeugdhulp voor ingezet wordt.

Cliënttevredenheid staat hoog in het vaandel in zowel de toekenning van hulp als het bieden van hulp. Gezien de druk op de jeugdhulpbudgetten, is er risico op wachtlijsten. Ook wordt kritischer gekeken naar passende jeugdhulp. Samen met de uitvoering wordt gekeken naar wat we onder gebruikelijke zorg verstaan en naar eigen verantwoordelijkheid. De consulenten/wijkteamleden gaan dat toepassen in de gesprekken met bewoners. We hebben gezien dat dit tot afwijzingen van aanvragen jeugdhulp kan leiden, dus dit zet de cliënttevredenheid mogelijk onder druk. We richten ook een leercyclus in om beter te leren van klachten en bezwaren jeugdhulp.

Onder regie van de gemeente werken we met partners samen aan het doorbraakthema Complexe Scheidingen voor jeugdigen ter voorkoming van (v)echtscheidingen en schadelijke gevolgen voor jeugdigen. We willen het aanbod in de basisinfrastructuur versterken en inzet van gespecialiseerde hulp voorkomen. Dit doen we met aanbieders vanuit basisondersteuning en gespecialiseerde hulp.

Onder regie van de gemeente werken we met partners samen aan het doorbraakthema Verbeteren verbinding onderwijs en jeugdhulp om het aanbod in de basis te versterken en afbouw van gespecialiseerde hulp mogelijk te maken. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van samenwerking tussen aanbieders vanuit basisondersteuning en gespecialiseerde hulp.
De focus ligt op afbakening verantwoordelijkheden van de gemeente (jeugdhulp) en (passend) onderwijs. We werken aan tijdige signalering en gezamenlijke ondersteuning wanneer dat nodig is.

Toegang en gespecialiseerde jeugdhulp-partners geven vorm aan de regionale transformatie-projecten om daarmee verblijfszorg te voorkomen of te verkorten.

We bereiden de nieuwe inkoop jeugdhulp 2021 voor zodat de overgang voor zowel inwoners als aanbieders zo soepel mogelijk verloopt.

We werken verder aan een excellent gemeentelijk zorgbedrijf waarbij kwaliteit voor inwoners (tijdigheid en doelmatigheid van ondersteuning) en vereenvoudiging en efficiëntie in de uitvoering (bij gemeente en aanbieders) voorop staan.