Begroting 2020

Opgroeien en talentontwikkeling

Gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Wat willen we bereiken?

  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aantal jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van individuele basisondersteuning via Juvans, Divers, MEE, GGD, Humanitas en praktijkondersteuners huisarts voor GGZ

23%

> 23%

> 23%

Bron: registratiesystemen partners basisondersteuning

Percentage jeugdigen met individuele basisondersteuning ten opzichte van het totale aantal jeugdigen met jeugdhulp (basis en specialistisch)

29,8%

> 29,8%

> 29,8%

Bron: CBS en registratiesystemen partners basisondersteuning

Wat gaan we er voor doen?

We onderzoeken de opbrengsten van de proeftuin NJI waarin schoolmaatschappelijk werkers en jeugdverpleegkundigen intensiever samenwerken op school. Ze vangen vroegtijdig opvoedingsvragen en opgroeivragen af waarmee we jeugdhulp hopen te voorkomen. Wij organiseren hierbij extra loopvermogen voor hen. De opbrengsten vormen input voor het doorbraakthema verbinding jeugdhulp en onderwijs.

We bieden een divers aanbod aan collectieve trainingen in de stad die vrij toegankelijk zijn voor de jeugd uitgevoerd door verschillende professionals van samenwerkingspartners in de gemeente. Uitvoering via het Regionaal Trainingscentrum (RTC).

De praktijkondersteuner bij de huisarts wordt ingezet om jongeren en hun ouders die zich bij de huisarts met ggz-vragen melden, beter te ondersteunen. We evalueren deze samenwerking met de huisartsen en de inzet van de praktijkondersteuners bij de huisartsen en in de gemeentelijke toegang en maken afspraken over het vervolg.

We verstrekken een opdracht voor professioneel jongerenwerk aan PowerUp073 voor de periode 2020-2023. Met als doel jongeren in staat te stellen zich in persoonlijk en maatschappelijk opzicht te ontwikkelen tot sociaal en economisch zelfstandige burgers. Door de inzet op talentontwikkeling, vroegtijdig zaken te signaleren die fout dreigen te lopen en op een snelle en efficiënte manier problemen aan te pakken en op te lossen.

Voor Noord geven we voor de periode 2020-2023 een gebiedsgerichte opdracht aan een samenwerkingsverband bestaande uit de professionele aanbieders van jongerenwerk in Noord: PowerUp073, De Poort en Young Connect.

We besteden in samenwerking met partners uit het netwerk Met Elkaar Bosschenaar aandacht aan gelijke kansen, diversiteit en inclusie en dragen bij aan een veilige onderwijs- en opvoed- en leefomgeving

We versterken de basisinfrastructuur (zowel de basisondersteuning als de informele ondersteuning) om specialistische inzet te voorkomen.