Begroting 2020

Opgroeien en talentontwikkeling

Onderwijs en arbeidsmarkt

Wat willen we bereiken?

  • Jeugdigen hebben een passende plek op school en de arbeidsmarkt
  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage voortijdig schoolverlaters

1,8%

<= 1,8%

<= 1,8%

Bron: DUO

Percentage jeugdigen (18 - 23 jaar) zonder startkwalificatie dat werkt

39,7%

42,5%

43,0%

Bron: Inlichtingenbureau

Wat gaan we er voor doen?

We continueren dit jaar het onderwijsinnovatiefonds dat gericht is op de ontwikkeling van innovatieve onderwijsconcepten- en activiteiten met als doel de ontwikkeling van talent in de brede zin van het woord.

We dragen bij in de ontwikkeling van bijvoorbeeld Kindcentra, Ondernemend Onderwijs, Bossche Educatieve Partners, het Bossche Jeugd Parlement en Europese projecten.

Vanuit de Gelijke Kansen Alliantie focussen we ons op twee thema's: soepele overgangen en armoede en gezondheid.

Wij stimuleren de vmbo scholen om te komen tot een sterk en toekomstbestendig vmbo, zodat zij de jongeren voorbereiden op de wereld van nu en die van de toekomst.

Met de zeven Bossche instellingen voor mbo, hbo en wo werken we vanuit een gezamenlijke ambitie om een sterk en breed onderwijs te realiseren. We willen talenten behouden voor onze gemeente. Dit bevorderen we door van 's-Hertogenbosch een aantrekkelijke stad voor studenten te maken met een speciale aandacht voor internationale studenten.

Vanuit de City Deal Kennis Maken werken we met onderwijsinstellingen aan interdisciplinaire innovatieve opdrachten voor studenten binnen het thema Positieve Gezondheid.

De pilot verzuimaanpak in het Primair Onderwijs van Leerplicht in samenwerking met de GGD wordt uitgebreid naar meer scholen.

We gaan binnen T.O.M. de aanpak verstevigen en we kijken naar de mogelijkheden om een grotere doelgroep te bereiken.

We vernieuwen een deel de huisvesting van basisschool De Hobbit, realiseren een uitbreiding bij HUB en gaan onderzoeken hoe de huisvesting van Het Palet en Het Bossche Broek er in de toekomst uit kan komen te zien.

Vanuit onze rol als centrumgemeente coördineren we het regionale arbeidsmarktprogramma Noordoost-Brabant Werkt 2020-2028. Vanuit die rol werken we met onderwijs, werkgevers, vakbonden en andere overheden samen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt.