Begroting 2020

Gezondheid

Doelstelling Gezondheid

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners zijn gezond, zelfredzaam en zelfstandig en zijn in staat mee te doen in de samenleving.
  • Inwoners ervaren dat de ondersteuning vanuit de Wmo aansluit bij hun hulpvraag.
  • Door te werken vanuit positieve gezondheid willen we gezonde en gelukkige levensjaren toevoegen.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat de gezondheid met (zeer) goed beoordeelt

81%

82%

83%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners

59

<=60

<= 60

Bron: CBS

Percentage cliënten dat vindt dat de Wmo-ondersteuning aansluit bij hun hulpvraag

78%

79%

80%

Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

In Zuidoost werken we integraal samen op wonen, werken, inkomen, welzijn en zorg vanuit de behoefte van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Dat resulteert o.a. in onderlinge samenwerkingsafspraken en werkprocessen.

We ontwikkelen een inkoopstrategie vanaf 2021 voor de inkoop van (regionale) Wmo en sturen daarbij op ontwikkeling en participatie en minder op zorg alleen, volgens het concept positieve gezondheid.

We implementeren de inkoopstrategie Lokale Inkoop Basisinfrastructuur 2020-2023 waarbij we één integrale opdracht geven voor de basisondersteuning aan de professionele organisaties Farent, MEE, GGD (voor de plustaken) en Humanitas. Verder realiseren we op specifieke thema’s doorbraken die erop gericht zijn de instroom in de specialistische hulp te beperken en afschaling vanuit de specialistische hulp te bevorderen.

We werken toe naar een excellent gemeentelijk zorgbedrijf waarbij kwaliteit voor inwoners (tijdigheid en doelmatigheid van ondersteuning), vereenvoudiging en efficiëntie in de uitvoering (bij gemeente en aanbieders) voorop staan.

Met in- en externe partners geven we invulling aan de regierol van de gemeentelijke toegang. We maken bindende samenwerkingsafspraken die bijdragen aan een beter resultaat voor inwoners en zorgen voor meer efficiëntie in de samenwerking van de gemeentelijke toegang met andere professionals.

We voeren het programma Positieve Gezondheid uit. Verbinding tussen het medische en sociale domein staat hierbij centraal. We werken hierbij samen met het JBZ, de huisartsen, ouderenorganisaties en de GGZ.

Samen met zorgpartners als de GGD werken we aan het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de inwoners van onze gemeente. Dat doen we o.a. door uitbreiding van de Samen gezond spreekuren en de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-aanpak van de GGD te verbreden naar ook volwassenen.