Begroting 2020

Wonen en zorg

Doelstelling Wonen en zorg

Wat willen we bereiken?

  • Kwetsbare inwoners (o.a. Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang) wonen en leven zoveel mogelijk zelfstandig in de wijk
  • De wachtlijsten voor de opvang verminderen
  • Goede woonomstandigheden voor ouderen, opdat zij zo lang mogelijk prettig thuis kunnen wonen

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage cliënten intramuraal beschermd wonen ten opzichte van het totaal aantal beschermd wonen

65%

40%

30%

Bron: assuranceverklaringen voor hulp in natura en beschermd wonen

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: 24-uursopvang

3 maanden

1 maand

Geen wachttijd

Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Nachtopvang jongeren/Jongerenopvang en begeleiding (JOeB)

3 maanden

1 maand

Geen wachttijd

Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Tweede Opvang fase (Tof) en Huisvesting op naam (Hon)

5 maanden

3 maanden

Maximaal 2 maanden

Bron: Synaxion

Rapportcijfer van 65-plussers over hun woning

8,1

8,1

8,1

Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid

Rapportcijfer van 65-plussers voor hun woonomgeving

7,6

7,6

=> 7,6

Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

Onder de noemer ‘Thuis in de Wijk’ voeren we in samenhang een reeks projecten uit die van belang zijn voor succesvol wonen in de wijk voor mensen met psychische kwetsbaarheden. Dat doen we op basis van de vijf vuistregels waarover overeenstemming is bereikt met alle partijen (corporaties, zorginstellingen etc.) in de wijk.

We voeren de Regiovisie Beschermd Wonen/ Maatschappelijke opvang uit.

Een belangrijke randvoorwaarde is eigenaarschap bij crisis. Het er-op-af team van Farent functioneert, net als vorig jaar, als 24/7 meldpunt voor personen met verward gedrag.

Vanaf 1 januari 2020 hebben we in het kader van de Wet verplichte GGz (Wvggz) een grotere verantwoordelijkheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die zijn aangewezen op verplichte zorg. Samen met politie, Openbaar Ministerie en GGz-instellingen geven we hier uitvoering aan.

Een variatie aan (zelfstandige) woonvormen, huur- en zorgcontracten is nodig om de variëteit aan mensen passend te kunnen huisvesten. We brengen vraag en aanbod beter in beeld en zoeken samen met betrokkenen telkens naar de beste match.

Kwetsbare bewoners beroepen zich zo min mogelijk op de maatschappelijke opvang. Dit realiseren we door scherpe regie op de toegang tot maatschappelijke opvang. Aanvullend ontwikkelen we een beter passend aanbod, o.a. door realisatie van het 2e hostel en housing first.

Om ouderen zo lang mogelijk prettig thuis te laten wonen, hebben we onder andere extra aandacht voor de omgang met dementie. In de wijk Zuid participeren we in de pilot Sociale Benadering Dementie om mensen (psycho-)sociaal beter te ondersteunen en daarmee een besparing op zorgkosten te realiseren.

In buurten met veel ouderen werken we aan een DementieVriendelijke Gemeenschap (DVG) door de netwerken in de directe omgeving te versterken.

We blijven onze gemeentelijke medewerkers, die mogelijk contact hebben met mensen met dementie, de gelegenheid bieden de trainingen 'Goed omgaan met dementie' te volgen.