Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten

Baten

Baten

(Baten x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestuursorganen en -ondersteuning

5.405

2.922

1.720

1.697

1.697

1.697

Dienstverlening

4.986

2.772

1.939

2.214

2.214

2.214

Gezondheid

17.314

14.022

2.930

2.930

2.678

2.678

Veiligheid

2.160

1.453

1.101

1.101

1.101

1.101

Cultureel klimaat

1.157

910

926

851

851

851

Opgroeien en talentontwikkeling

164.661

193.665

126.474

125.238

125.188

124.840

Wonen en zorg

933

0

0

0

0

0

Participatie en daginvulling

141

30

30

30

30

30

Wonen en werkomgeving

56.798

50.583

48.841

48.841

48.841

48.841

Bereikbare stad

19.040

21.847

17.692

17.692

17.692

17.692

Sport en recreatie

4.686

4.973

5.099

5.099

5.099

5.099

Milieu respecterende ontwikkelingen

47.136

62.393

66.198

66.198

66.198

66.198

Cultuurhistorische kwaliteit

222

227

255

255

255

255

Ruimte voor economie en voorzieningen

9.492

10.520

10.669

10.374

10.374

10.374

Werk en inkomen

71.528

69.627

85.300

84.931

84.373

83.717

Armoede en schulden

903

926

911

713

713

713

Beleggingen en overige baten en lasten

25.186

25.634

24.773

24.539

24.306

24.306

Gemeentelijke belastingen

44.637

43.160

43.945

44.227

44.459

44.650

Algemene uitkering gemeentefonds

275.040

294.573

297.370

296.570

295.670

294.570

Subtotaal programma's

751.424

800.236

736.172

733.499

731.738

729.825

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Overhead

11.157

5.894

4.663

4.663

4.663

4.663

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

0

0

Subtotaal baten

762.581

806.130

740.835

738.162

736.401

734.488

Onttrekkingen aan reserves

62.110

72.905

26.507

26.100

26.400

27.077

Totaal baten

824.692

879.034

767.342

764.262

762.801

761.565

ga terug