Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Een duurzame stad. Het programma duurzaamheid wordt verder geïntensiveerd met inzet op:

  1. gezond, groen en klimaatbestendig
  2. CO2-neutraal (waaronder energietransitie)
  3. waardebehoud van grondstoffen
  4. duurzame mobiliteit en een bewustwordingsaanpak gericht op het activeren van de stad voor duurzaamheid.

Wat gaan we er voor doen?

De communicatie aanpak ten aanzien van duurzaamheid wordt geïntensiveerd en gericht op het activeren van de stad op gebied van duurzaamheid.

Op basis van de lange termijn ambities duurzaamheid wordt een duurzaamheidsmonitor en jaarlijks duurzaamheidsjaarverslag opgesteld. De eerste publicatie vindt plaats in 2020.

Het aardgasvrij maken van de eerste vijf buurten start en de uitbreiding van de wijkaanpak aardgasvrij naar meer buurten wordt voorbereid

We zetten het initiatief voor het energielandschap Rosmalense polder voort en ontwikkelen beleid ten aanzien van duurzame energielandschappen

We zetten de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen voort

Ter bevordering van de ontwikkelingen voor maximaal waardebehoud van grondstoffen wordt een ontwikkelplan opgesteld en we verbinden ondernemerschap hieromtrent

Het actieplan Maatschappelijk Verantwoord inkopen wordt geïmplementeerd

We stellen een actieplan duurzame mobiliteit op en beginnen met implementatie daarvan. Met het actieplan wordt onder andere een impuls gegeven aan schonere bevoorrading binnenstad, nieuwe schone mobiliteitsconcepten en plaatsing van oplaadpunten

Voor duurzame gebiedsontwikkeling wordt gewerkt aan verbetering van de interne en externe advisering

We zetten in op het verder uitvoeren van een duurzaamheidsakkoord op met woningbouwcorporaties en bedrijfsleven