Begroting 2020

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

We geven uitvoering aan de visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch en we gaan samenwerken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch met inzet op de ambities:

  1. Gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving,
  2. CO2-neutrale gemeente,
  3. Waardebehoud van grondstoffen en
  4. Duurzame mobiliteit

In ‘s-Hertogenbosch werken we aan een gezonde, groene en klimaatbestendige gemeente. We zorgen ervoor dat we een gemeente zijn die door onze inwoners als prettig en gezond wordt ervaren. We innoveren en maken grotere stappen in de energietransitie. We zorgen dat we kansen pakken zodat  grondstoffen hun waarde behouden binnen de gemeente. We maken het mogelijk dat steeds
meer inwoners zich op een duurzame manier kunnen verplaatsen. Zo bouwen we samen aan een duurzaam ‘s-Hertogenbosch.

De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt. Met successen als het groenste transferium van Nederland, de plaatsing van groene daken, de terugkeer van de bever en het sluiten van een duurzaamheidsakkoord met de woningcorporaties hebben we met zijn allen duurzaamheid op diverse terreinen op de kaart gezet. Ook met innovatieve concepten als Minitopia en Spark Campus. Ondanks dit soort inspanningen gaat klimaatverandering, achteruitgang van biodiversiteit en vervuiling van de leefomgeving door. We merken ook de effecten want we hebben meer wateroverlast op straat door hevige regenbuien en hitte geeft steeds meer overlast in de zomer. We moeten duurzaamheid concreter en tastbaarder maken en daarop zetten we in. We gaan voor een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. We gaan voor een CO2 – neutrale gemeente, we gaan voor waardebehoud van grondstoffen en we gaan voor duurzame mobiliteit. Met onze vier duurzame ambities dragen we bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties (VN).

We realiseren ons dat het klimaat verandert. We bereiden ons hierop voor en passen ons aan. Vergroening is één van de maatregelen die we nemen. Dit helpt om negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken, zoals hittestress en wateroverlast. Bovendien zorgt het voor een prettiger leefomgeving. We willen onze gemeente meer klimaatbestendig maken door stenen plaats te laten maken voor groen. En we investeren in natuur in en om de stad, wijken en dorpen.

Ons uitgangspunt is dat lucht, water en bodem schoon moeten zijn. Dat is ook van belang voor de gezondheid en veiligheid van inwoners. De nieuwe Omgevingswet speelt hier eveneens op in. Wij wachten niet op de invoering van deze wet per 1 januari 2021. En gaan al eerder in de versnelling. Het is ons doel om in 2030 te voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar we zorgen hierbij ook voor een goede balans met de (economische) ontwikkeling en bereikbaarheid van onze gemeente. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en geven opvolging aan het klimaatakkoord van Parijs. Zo leveren we een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Als gevolg hiervan verandert het landschap binnen onze gemeente flink. Om tempo te maken, is een actieve rol van de gehele lokale samenleving nodig. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan we voor een grote opgave. Bijvoorbeeld om woningen van het aardgas af te halen en om energiebesparende maatregelen te nemen. En om duurzame energie op te wekken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Gezamenlijk geven we vorm en inhoud aan deze transitie opgave. In sommige gevallen zijn minder prettige maatregelen nodig om onze doelen te bereiken. Wij lopen niet weg voor deze verantwoordelijkheid.

De ontwikkelingen van de laatste eeuw hebben gezorgd voor een enorme welvaartgroei en groei van mogelijkheden. De mens heeft zich hiermee kunnen ontplooien. Dit is een groot goed. Maar er zijn ook een aantal negatieve effecten: we hebben te maken met een uitputting van fossiele brandstoffen, de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht is enorm toegenomen, grondstoffen raken uitgeput, we vervuilen de bodem en natuur met niet-natuurlijke stoffen en we hebben te maken met een enorme klimaatverstoring, met alle gevolgen van dien. Door enerzijds de afnemende mogelijkheden die de aarde ons biedt en anderzijds de toenemende behoefte van de mens komen we steeds meer in een trechter terecht. De voortgaande klimaatverandering (of verstoring!), de benodigde energietransitie en de uitputting van grondstoffen maken de situatie urgent.

Met de visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch en grote plannen als bijvoorbeeld de Groene Delta, Waterplan en het Energietransitieprogramma en het Beleidsplan Openbare Ruimte heeft ’s-Hertogenbosch duurzaamheid op de agenda gezet. De inzet op versnelling van de verduurzaming door een sterkere en meer integrale aanpak en de dialoog met de stad hierover, die zetten we door. Op de ambities 1. Gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving, 2. CO2-neutrale gemeente, 3. Waardebehoud van grondstoffen en 4. Duurzame mobiliteit sturen we programmatisch in het programma duurzaamheid. De uitdaging is groot. De benodigde investeringen zijn zo groot dat de overheid dit niet alleen kan dragen, onze gezamenlijke aanpak met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bouwen we verder uit. In die zin is ieder probleemeigenaar. Voor de gemeente en onze partners is een stimulerende en regierol weggelegd.