Begroting 2020

Grondbeleid

Informeren raad

In de jaarlijkse managementrapportage melden wij uw raad de belangrijkste ontwikkelingen bij het grondbedrijf. Dit doen wij op basis van een actualisatie van de grondexploitaties halverwege het jaar. In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening leggen wij vervolgens volledige verantwoording af over alle herziene grondexploitaties. Hiertoe wordt bij de jaarrekening per complex een actuele stand van zaken aan uw raad voorgelegd. Dit is inclusief een toelichting op belangrijke wijzigingen. In de managementrapportages 2019 en 2020 en in de jaarrekening 2019 informeren wij u dan ook nader.