Begroting 2020

Grondbeleid

Grondslagen voor waardering

Het grondbedrijf heeft drie groepen projecten:

  1. Bouwgronden in exploitatie (BIE)
    Dit zijn gronden die door het grondbedrijf getransformeerd worden naar bouwgrond. Uw raad heeft hiervoor een grondexploitatiecomplex (ruimtelijk plan) met een grondexploitatiebegroting vastgesteld.
  2. Overige gronden en panden
    Dit gaat om gronden die niet of nog niet in ontwikkeling worden gebracht. Dit bezit wordt jaarlijks beheerd.
  3. Kostenverhaalsprojecten
    Hierbij gaat het om kosten die de gemeente in rekening brengt bij particuliere ontwikkelingen. Hier gaat het om faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft hier geen eigendom.

Als grondslagen voor de waardering van de gronden hanteren wij de volgende grondslagen:

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Betreft de gronden van het grondbedrijf die in een transformatieproces zitten en waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex (ruimtelijk plan) met een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld. Op deze gronden kunnen de daaraan bestede vervaardigingskosten worden toegerekend, zoals bedoeld in artikel 6.2.4 van het Besluit Ruimtelijke Ordening, inclusief de rente over het vreemd vermogen. Onder een grondexploitatiebegroting wordt verstaan de financiële vertaling van een grondexploitatiecomplex waarbij de kosten en opbrengsten gefaseerd zijn in de tijd, met een richttermijn van maximaal 10 jaar (voortschrijdend).

Overige gronden en panden

Betreft gronden die (nog) niet in een transformatieproces zitten en daarmee een vaste bestemming hebben. Op deze gronden mogen daarom geen kosten, zoals rente, worden bijgeschreven. Activering van deze gronden geschiedt tegen (historische) verkrijgingsprijs en bijkomende kosten dan wel tegen de (duurzaam) lagere marktwaarde. Deze gronden worden in beginsel op de balans opgenomen onder de materiële vaste activa. De jaarlijkse exploitatiebaten en –lasten van deze gronden worden verrekend met de algemene reserve van het grondbedrijf.