Begroting 2020

Grondbeleid

Financiële grondslagen

De financiële positie van het grondbedrijf wordt beschreven aan de hand van de boekwaarde van het grondbedrijf, de getroffen verliesvoorzieningen op de bouwgrond in exploitatie (BIE) en Heesch West, de werkelijke en de benodigde stand van de algemene reserve van het grondbedrijf en het geraamd eindresultaat. De financiële positie wordt mede bepaald door de grondslagen die worden gehanteerd voor waardering en resultaatbepaling.