Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Bestemmingsplannen en RO-procedures

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven in stedenbouwkundig aantrekkelijke gebieden. De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente gaat steeds meer van ontwikkeling naar transformatie en beheer, waarbij kansen beter worden benut om bestaande wijken en dorpen op orde te houden en/of te transformeren. Wij willen belanghebbenden en belangstellenden vroegtijdig in de planvorming en de benodigde RO-procedures  van deze gebieden betrekken. Daarnaast willen we alert kunnen blijven reageren op initiatieven vanuit de markt en de samenleving. Vaak resulteert dit in een RO-procedure op maat. Deze kan bestaan uit een bestemmingsplan- of afwijkingsprocedure. We streven voor het gemeentelijk grondgebied van ’s-Hertogenbosch naar actuele bestemmingsplannen dan wel beheersverordingen.

Wat gaan we er voor doen?

In verband met het in werking treden van de Omgevingswet in 2021 gaan we aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie en verkenningen ten aanzien van het omgevingsplan. Deze visie en plannen vervangen de structuurvisie en bestemmingsplannen. Participatie is daar een belangrijk onderdeel in.

We begeleiden initiatiefnemers om hun ideeën om te zetten in concrete plannen. Om tegen de achtergrond van een florerende economie het aantal kansrijke initiatieven dat van de grond komt te vergroten.

We begeleiden initiatiefnemers om hun ideeën om te zetten in concrete plannen. De economie floreert. Het aantal ruimtelijke initiatieven neemt daardoor toe. Nog steeds komen niet alle kansrijke initiatieven uiteindelijk van de grond. Het maken van een lange termijn planning blijft daardoor lastig.

De gemeenteraad ontvangt het halfjaarlijkse “overzicht bestemmingsplannen en RO-procedures” met daarin de betreffende actualiteit.