Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Verbetering kwaliteit groen

Wat willen we bereiken?

Met De Groene Delta ontwikkelen wij ’s-Hertogenbosch als een aantrekkelijke, groene toekomstbestendige stad in een natuurrijke omgeving. Dit willen we bereiken in grensoverschrijdende samenwerkingen met overheden, natuur- en landbouworganisaties, bewoners, bedrijfsleven en onderwijs. De Groene Delta draagt zo bij aan een aantrekkelijke en biodiverse woon- en werkomgeving en een evenwichtige ontwikkeling van het stedelijk gebied.

Wat gaan we er voor doen?

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma De Groene Delta 2 2018 – 2021:

Voor het Kanaalpark maken we samen met belanghebbenden een afrondend inrichtingsplan en wordt  de uitvoering van Fase 2 afgerond.

Voor de Dungense Polder wordt in 2020 een plan opgesteld om 10 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen. Planvorming kan pas starten nadat duidelijkheid is ontstaan over de MIRTA2 en de RES.

De inzet in de Hooge Heide is gericht op het realiseren van een aantrekkelijk groen (zorg-)landschap. Landschapsinrichting rondom Vinkel, het maken van een wandelroute en recreatiekaart en het ondersteunen en begeleiden van lokale projecten zijn hier de activiteiten. Grotere investeringen staan hier niet op het programma.

In de Diezemonding wordt op grote schaal de komende jaren nieuwe natuur ontwikkeld. Middels kleiwinning in de Henriëttewaard wordt een deel van de kosten gedekt. Het project is reeds opgestart en zal meerdere jaren lopen. In 2020 zullen de gronden in de Ertveldpolder worden ingericht en opengesteld.

Samen met het waterschap zoeken wij naar mogelijkheden (financiering) om de StadsAa in te richten als een ecologische verbinding. In 2020 hopen wij duidelijkheid te hebben over de financiering en fasering van het project.

Op basis van de Ecologische Stadsvisie worden losse biodiversiteitsprojecten, zoals bloemrijke bermen en ecologische oevers uitgevoerd. Twee projecten, Welkom Otter en 'Wild van Vlinders' worden uitgevoerd in 2020 en zullen leiden tot nieuwe gewenste maatregelen. In de uitvoering wordt aansluiting gezocht bij de vergroeningsopgave die mede gericht wordt op biodiverse maatregelen. Het beheer wordt waar mogelijk aangepast naar ecologisch beheer.  Natuurinclusief bouwen wordt bij zo veel mogelijk bouwprojecten toegepast d.m.v. het inbouwen van nestgelegenheid. Zo veel als mogelijk wordt er samengewerkt met bewoners met initiatieven.

Structureel wordt gecommuniceerd over de Groene Delta. Hiermee zorgen wij voor draagvlak, een goed gebruik en betrokkenheid.

Samen met de regionale partners werken we aan een nieuwe ambitie voor de grensoverschrijdende Groene Delta. Dit moet leiden tot een gezamenlijk projectenprogramma en zo mogelijk programmafinanciering. In 2020 verwachten wij dit programma te kunnen presenteren.