Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Schone, hele en veilige openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Een schone, hele, veilige en slimme openbare ruimte waar de burgers tevreden over zijn en waar zij zich betrokken bij voelen. Dat wordt bij voorkeur ook zichtbaar in actieve bijdragen van hen in het kader van leefbaarheid.
Ondanks de vanaf 2016 doorgevoerde bezuinigingen streven we ernaar het bereikte niveau van tevredenheid over het onderhoud van de openbare ruimte te handhaven (conform raadsbesluit). In het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025 (BBOR) is daarvoor de “Bossche basiskwaliteit” geïntroduceerd. Deze basiskwaliteit garandeert onderhoudsniveaus die noodzakelijk zijn voor een veilige, leefbare omgeving, maar biedt ook ruimte voor maatwerk. Het succes van de Bossche basiskwaliteit gaan we monitoren op basis van tevredenheid. We zien hierbij meer mogelijkheden dan het sturen op onderhoudsniveaus. We verkennen uiteenlopende mogelijkheden om de tevredenheid te verhogen: door bewoners en ondernemers meer maatwerk te bieden, door betere informatie hierover en we kijken hoe we het serviceniveau rond meldingen kunnen verhogen.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Kengetal verloedering (hondenpoep op straat, rommel op straat, bekladding van muren en/of gebouwen, vernieling van telefooncellen en bushokjes) (0=weinig voorkomend, 10=veel voorkomend)

3,1

3,1

3,1

Bron: KTO B&P

Rapportcijfer klanttevredenheid schoonhouden naaste woonomgeving (verwijderen zwerfafval, verwijderen graffiti, vegen van straten, verwijderen van herfstblad, leegmaken papierbakken, verwijderen van onkruid tussen de stoeptegels, wieden van onkruid)

6,6

6,6

6,6

Bron: KTO B&P

Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud groen (maaien gazons, maaien van bermen, snoeien van bomen en struiken)

7,5

7,5

7,5

Bron: KTO P&B

Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud verhardingen (onderhoud bestrating wegen, onderhoud trottoirs, onderhoud wandelpaden, onderhoud fietspaden)

7,3

7,3

7,3

Bron: KTO P&B

Wat gaan we er voor doen?

Het plein langs de Onderwijsboulevard wordt heringericht na oplevering van het nieuwe entreegebouw van het KW1College. Het plein wordt gebruikt als proeftuin voor de Slimme Buitenruimte.

Projecten in de Binnenstad: herinrichting entree  Bossche Broek, herinrichting Nieuwstraat, opknappen van enkele stegen, aanleg wandel-/fietspad Hekellaan, herinrichting Barbaraplaats, Bethaniestraat (i.c.m. voorplein Groot Tuighuis). Planvorming aanpak van de omgeving van de binnenhaven (Van Tuldenstraat/Handelskade, Brede Haven/Smalle Haven).

Het oppakken van kleinschalige bewonersinitiatieven, zoals het opwaarderen van speelplekken of de omgeving van de Vinkelse Molen.

Het herinrichten van de Onderwijsboulevard tot Groene Onderwijscampus (afhankelijk van de uitkomst Living Lab Magistratenlaan/ Onderwijsboulevard).

Zodra de eerste fase van het Gasthuiskwartier wordt opgeleverd, wordt ook de openbare ruimte aangelegd, evenals delen van de openbare ruimte langs de randen (Nieuwstraat).

De inrichting van het Groene Hart van Boschveld wordt afgerond, evenals de omgeving van het Winkelcentrum Boschveld.

Er worden uiteenlopende mogelijkheden verkend om de tevredenheid verder te verhogen. Via communicatie wordt de eigen rol van inwoners en ondernemers benadrukt bij een schone openbare ruimte en proberen we het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Er worden schoonmaakacties georganiseerd met bewoners en scholen en met partners zoals het Waterschap en Natuurmonumenten.

Bij hoofdwegen met een hoge geluidsbelasting passen we bij vervangingsonderhoud zoveel mogelijk geluid reducerend asfalt toe.

In toenemende mate ervaren inwoners hinder en overlast van vooral volgroeide bomen en vragen maatregelen. Het blijkt steeds lastiger om aan deze wens tegemoet te komen. Om zo objectief mogelijk te kunnen blijven toetsen we de ervaren hinder aan het bomenbeleidsplan en het beleidsplan kapitaalgoederen.