Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Planmatige aanpak aandachtsbuurten

Wat willen we bereiken?

De aandachtsbuurten kenmerken zich door een opeenstapeling en concentratie van verschillende problematieken. Daardoor scoren zij vaak lager dan het stedelijk gemiddelde. Met de planmatige aanpak van aandachtsbuurten willen we een duurzame positieve ontwikkeling van deze buurten bereiken. We willen dat zij zich meer richting het stedelijk gemiddelde ontwikkelen. De nadruk ligt vanaf 2020 vooral op de aanpak van de Gestelse Buurt.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Een positieve ontwikkeling van de aandachtsbuurten richting het stedelijk gemiddelde: 'gemiddelde' buurten

39

40

40

Bron: Wijk- en buurtmonitor (O&S)

Een positieve ontwikkeling van de aandachtsbuurten richting het stedelijk gemiddelde: '(zeer) zwakke' buurten

19

17

17

Bron: Wijk- en buurtmonitor (O&S)

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “De gemeente draagt samen met bewoners zorg voor de ontwikkeling in buurten en wijken”.

37%

39%

40%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Een positieve ontwikkeling van de aandachtsbuurten richting het stedelijk gemiddelde: 'sterke' buurten

17

18

18

Bron: Wijk- en buurtmonitor (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

De herontwikkeling van het Hart van Boschveld verloopt voorspoedig: inmiddels zijn er 43 woningen opgeleverd, 51 woningen zijn in aanbouw. De overige 6 woningen volgen dit jaar; eerst wordt ter plekke een bestaande flat gesloopt. De 1e fase van het Groene Hart is aangelegd, de rest volgt na de oplevering van de bovenstaande woningen. Het bestemmingsplan van de voormalige schoollocatie 't Boschveld Vlek 3 voor de bouw van totaal 45 woningen is vastgesteld, start bouw is gepland voor eind dit jaar. De openbare ruimte op het binnenterrein van het winkelcentrum wordt heringericht. Ook worden de panden die gemeentelijk eigendom zijn, aangepakt. De particuliere eigenaren van de overige panden werken niet mee aan een verdere verbetering. De planvorming voor de sloop/nieuwbouw van de 7 flats aan de groenzone langs de Oude Vlijmenseweg is opgestart.

De Gestelse Buurt heeft zich ten opzichte van de andere buurten in de periode 2016-2018 'gunstig' ontwikkeld. Toch scoort de buurt in de Wijkmonitor 2018 (ruim)  beneden gemiddeld. Op basis van een wijkvisie zal voor de Gestelse Buurt de uitvoering worden gericht op zowel op de sociaal-maatschappelijke problematiek van de buurt, als op de veiligheidsproblematiek en ruimtelijke knelpunten/aandachtspunten. Dit gebeurt in nauw overleg met onze partners en de bewoners. Met de sloop-nieuwbouw van de eerste twee appartementengebouwen is door BrabantWonen gestart. Hier worden 54 sterk verouderde sociale huurwoningen vervangen door 64 sociale huurwoningen.