Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Evenwichtige woningmarkt

Wat willen we bereiken?

We zien het als uitdaging om mensen die een woning zoeken, voldoende kansen te bieden op een passende en betaalbare woning. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de laagste en de (lage) middeninkomens. Voldoende woningen bouwen is essentieel. Het gaat hierbij om het investeren in brede woonopgaven in de bestaande en nieuwe stad. Door het toevoegen van nieuwe woonmilieus en woon(zorg)concepten. Zorgen voor energiezuinige woningen en oog voor duurzaam ruimtegebruik. Dit betekent investeren in duurzame, leefbare en veilige wijken. Waar het prettig oud worden is. Waar kwetsbare huishoudens een plek hebben. Via het traject van de woonvisie zal de ambitie worden geactualiseerd.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aantal te bouwen woningen per jaar

480

800-900

850 (actualisatie in nieuwe woonvisie begin 2020)

Bron: Woonagenda

Aantal actief woningzoekenden bij WoonService

9.813

< 9.800

9.400 (actualisatie in nieuwe woonvisie begin 2020)

Bron: WoonService

Aantal vrijkomende sociale huurwoningen

1.826

> 1.800

1.900 (actualisatie in nieuwe woonvisie begin 2020)

Bron: WoonService

Wat gaan we er voor doen?

Om een zo hoog mogelijke woningproductie te realiseren (van in ieder geval 800-900 woningen) werken we intensief samen met marktpartijen en woningcorporaties. Onze focus ligt daarbij op het faciliteren van de woningbouw door het voeren van de benodigde procedures, het maken van afspraken, het beschikbaar stellen van gronden, verlenen van vergunningen etc. 

We werken met woningcorporaties samen om verschillende doelstellingen te realiseren, denk aan de toevoeging van sociale huurwoningen, de plaatsing van tijdelijke woningen en we experimenteren om een betere benutting van de bestaande woningvoorraad en doorstroming te bevorderen. Daarmee hopen we het aantal vrijkomende huurwoningen te vergroten en het aantal actief woningenzoekenden te verkleinen.

We werken aan maatregelen om de woningvoorraad te verduurzamen. Het in 2018 vastgestelde duurzaamheidsakkoord met de woningcorporaties vormt hiervoor de basis

We huisvesten mensen met een passend aanbod van wonen en zorg met bijbehorende begeleiding. Dit gaat in samenwerking met woningcorporaties, zorgaanbieders en particuliere partijen. Hier ligt een relatie met het programma Wonen en Zorg.

We leggen begin 2020 de raad een nieuwe woonvisie voor. Daarmee worden de ambities en doelstellingen voor het woonbeleid vastgelegd. Tot dat moment werken we aan de speerpunten zoals door de raad geformuleerd met de "Speerpunten woonagenda 2019-2020".