Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Behouden en versterken centrumfunctie

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar behoud en versterking van onze centrumfunctie en economische aantrekkelijkheid van onze stad.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Verhouding aantal arbeidsplaatsen en feitelijke beroepsbevolking

1,24

> 1,24

> 1,29

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

m2 verkoopvloeroppervlakte winkels per 1.000 inwoners

1.944 m2

minimaal 1.944 m2

1.800 m2

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Woonaantrekkelijkheidsindex

6e plaats

Top 5

Top 5

Bron: Atlas voor gemeenten

Wat gaan we er voor doen?

In 2020 zetten we de in 2019 ingezette nauwe samenwerking door met Provincie, NS en ProRail, gericht op het verder onderzoeken en agenderen van de integrale opgave Knooppunt station 's-Hertogenbosch op de bestuurlijke tafels.

In 2020 werken we binnen het bestuurlijke samenwerkingsverband BrabantStad verder aan de beleidsagenda ‘Strategische Agenda BrabantStad 2012-2020’. Speerpunten in deze agenda zijn de economische versterking door kennis, kunde & valorisatie, het vergroten van de internationale allure, het bevorderen van de (internationale) bereikbaarheid en het versterken van de stedelijke structuur van het stedelijk netwerk. Daarnaast voeren wij de Werkagenda uit met doe-projecten en doen we een gezamenlijke lobby op belangrijke dossiers zoals A2 en Cultuur.

De programmatische werkwijze zoals ontwikkeld in 2014 om de “Strategische Agenda AgriFood Noordoost Brabant 2014-2020” in uitvoering te brengen, wordt in 2020 verder voortgezet middels de bestaande programma’s. In 2020 blijven we inzetten op het versterken en uitbouwen van de GROW-campus, met name voor het MKB. De kennisfunctie van de GROW-campus is van belang voor de gehele regio, derhalve ook een samenwerking met de andere kennis hotspots in de regio.

In 2020 werken we verder aan de samenwerking op het subregionale niveau van de Meierij; op basis van al langer lopende samenwerkingen en de Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Met het rijk en de provincie maken wij in het kader van de Gebiedsagenda Brabant afspraken over de actualisering van de investeringsagenda MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). In dat kader participeren we in het MIRT A2 Deil-Vught programma.

Met de Bossche zones (Spoorzone en A2-zone) blijven wij ons inzetten om publieke en private partners aan ons te binden door middel van public affairs en communicatie. Het accent blijft vooralsnog liggen op de Spoorzone ‘s-Hertogenbosch.

Wij hebben de ambitie om tot de top van Nederlandse binnensteden te blijven behoren. Conform afspraak met uw raad en tezamen met de partijen in de binnenstad werken wij aan een agenda en de uitvoering daarvan.

De beperkte bouwcapaciteit en de sterke stijging van de bouwkosten zijn er de oorzaak van dat in 2020 minder woningen worden opgeleverd in de Groote Wielen dan oorspronkelijk gepland. De bestemmingsplanprocedure voor het Centrum van De Groote Wielen is gestart. Dat geldt ook voor de nieuw te bouwen school, aldaar. Het opstellen van een MER en bestemmingsplan voor de Noordoosthoek is in voorbereiding en vindt naar verwachting plaats in 2020.

We versnellen de uitvoering van het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark door jaarlijks in het park te blijven investeren. We investeren in een doorvaarbaar en parkachtig Sluis O wat bijdraagt aan een levendig Zuid-Willemspark.

Voor de volgende fase van het Gasthuiskwartier, met 67 woningen, wordt de planontwikkeling afgerond, de woningen in verkoop gebracht en indien succesvol in aanbouw genomen. In het Dwaalgebied worden kleinschalige nieuwbouwprojecten ingepast. De planvorming voor het zogenaamde Middengebied (Zusterhuis, Stergebouw, Regentenhuis en Oude Apotheek) wordt afgerond en de planprocedures opgestart. Ditzelfde geldt voor de  programmering van de gebieden Tolburggarage, Burg. Loeffplein, Tolbrugstraat en Bloemenkamp.

Het Paleiskwartier nadert zijn voltooiing. Tussen de Paleisbrug en de Vlijmenseweg wordt volop gebouwd: een hotel en appartementengebouwen Belvédère en Upstairs. De planologische procedure voor appartementengebouw Terrazzo wordt opgestart zodat in 2020 kan worden gestart met de bouw. Ook wordt er een aanvraag omgevingsvergunning verwacht voor de tweede kantoortoren naast Ricoh. De planvorming voor deelplan F is opgestart. 

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de boog bij Meteren: Wij blijven in de public affairs voor het goederenvervoer aandringen op een betere benutting van de Betuwelijn, en daarnaast op (onderzoek naar) maatregelen die de te verwachten overlast beperken.

Er wordt gewerkt aan het haalbaar maken en verder uitwerken van de deelprojecten van het plan Willemspoort-Zuid. De planning is erop gericht te starten met de bouw in de eerste helft van 2021. Daarvoor is, waarschijnlijk begin 2020, een akkoord van de raad nodig ten aanzien van de ruimtelijke onderbouwing.

Met de totstandkoming van de ruimtelijke visie voor het Zuidwalgebied is het kader gecreëerd om de binnenstedelijke transformatie van het KPN-complex, de herbestemming van het Spinhuiswalcomplex en diverse opgaven in de openbare ruimte concreet en in onderlinge samenhang uit te werken. Daarbij is het KPN-complex een geprioriteerde woningbouwontwikkeling in de binnenstad met 150 tot 200 woningen. In 2020 staan de planprocedures voor zowel KPN-complex als Spinhuiswalcomplex centraal, leidend tot een zo snel mogelijke start van realisatie.

Het voorontwerp bestemmingsplan, facetplan geluidszone en de MER zijn in mei 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Heesch West. In juni zijn de plannen  gepubliceerd voor inspraakreacties. Voornemen is rond de jaarwisseling het ontwerp bestemmingsplan voor besluitvorming aan de gemeenteraden aan te bieden. Beoogd wordt praktisch direct na vaststelling van het bestemmingsplan, 2e helft 2020 tot uitvoering over te kunnen gaan. De ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Noord-Brabant te worden is uitgewerkt in een circulair kwaliteitsplan. Voor de grootschalige lokale opwekking van duurzame energie wordt een energieconcept ontwikkeld. In de uitwerking worden participatie en meerwaardecreatie in het energieconcept betrokken.

Conceptontwikkeling Tramkade (culturele en creatieve hotspot) wordt ook in 2020 doorgezet. Tegelijkertijd zal als uitvoering van de raadsmotie tezamen met betrokken partijen worden gesproken over perspectief en mogelijkheden voor de toekomst van het gebied.

College en Raad hebben ingestemd met de aankoop van een ruimte onder blok F in het Gasthuiskwartier om een gemeentelijke fietsenstalling te realiseren. Nu zorgdragen voor zo spoedig mogelijke realisatie en (op termijn) ingebruikname.